PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AKORD

Opis funduszu

PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro.

Global Macro (podejście Top-Down) to strategia inwestycyjna wykorzystująca prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych na świecie. Strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się na tych najpłynniejszych w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych. Strategia Global Macro zakłada osiąganie zysków z inwestycji w wyniku zmian w światowej gospodarce.

Dla kogo?

Fundusz adresowany jest do klientów, których celem jest:

 • ochrona nominalnej i realnej wartości inwestycji
 • wzrost wartości inwestycji
 • dywersyfikacja swoich inwestycji

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.

Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu.

Dlaczego warto zainwestować w Fundusz?

PRZEWAGA PZU FIZ AKORD NAD INNYMI FUNDUSZAMI

 • Rygorystyczna kontrola ryzyka – maksymalny zakładany spadek od wartości najwyższej 7% w roku kalendarzowym
 • Globalne spektrum inwestycyjne – najpłynniejsze klasy aktywów (obligacje rządowe, instrumenty stopy procentowe, waluty, indeksy giełdowe)
 • Oportunistyczność – wykorzystywanie okazji inwestycyjnych pojawiających się na rynkach finansowych
 • Płynność – bazowanie na instrumentach finansowych pozwalających na codzienne kontrolowanie ryzyka

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna dopuszcza znaczący stopień koncentracji lokat portfela oraz inwestycje w instrumenty pochodne. Fundusz dokonuje lokat głównie w papiery wartościowe, instrumenty pochodne, towarowe instrumenty pochodne oraz waluty.

Główne klasy aktywów w portfelu PZU FIZ Akord:

 • Obligacje rządowe - rynków rozwiniętych (DM) - np. USA, Niemcy, Włochy
 • Obligacje rządowe - rynków wschodzących (EM) - np. Węgry, Meksyk, Indonezja
 • Instrumenty stopy procentowej
 • Instrumenty walutowe rynków rozwiniętych i wschodzących
 • Indeksy giełdowe
 • Surowce - przemysłowe oraz energetyczne

Charakterystyka PZU FIZ Akord

 • Forma prawna funduszu: publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
 • Czas trwania: nieograniczony
 • Rynek notowań: Rynek podstawowy GPW
 • Wycena certyfikatów: miesięczna
 • Zasady wykupu certyfikatów: ostatniego dnia wyceny każdego kwartału kalendarzowego
 • Opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatów: maks. 2%
 • Opłata za zarządzanie: wynagrodzenie stałe 2% średniej wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie zmienne oparte na zasadzie High Water Mark – wynosi 20% z wypracowanej nadwyżki ponad benchmark: WIBOR 3M + 200 bp.
 • Opłata za wykup certyfikatów: brak

 

Ryzyko inwestycyjne

Rekomendowany minimalny horyzont inwestycyjny

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: