PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1

Dla kogo?

Fundusz został utworzony wyłącznie dla podmiotów z grupy kapitałowej PZU SA. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nie były zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Certyfikaty inwestycyjne nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Cel inwestycyjny

 

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka inwestycyjna

Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe, wierzytelności z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu zachowania bieżącej płynności Fundusz dokonuje lokat w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych oraz bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty