Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Witelo Fund

Dla kogo?

Fundusz będzie utworzony dla Inwestorów instytucjonalnych.

 

Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nie będą zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Certyfikaty inwestycyjne nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

 

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Funduszu będzie wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie dokonywał lokat przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, na rynku krajowym i zagranicznym. W celu zachowania bieżącej płynności Fundusz będzie dokonywał lokat w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych oraz bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: