Grupowe ubezpieczenie emerytalne Pogodna Jesień

MATERIAŁ MARKETINGOWY


W związku z wycofaniem ubezpieczenia z oferty możliwość zawierania nowych umów Grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień została ograniczona. Niniejsza informacja nie ma wpływu na możliwość przystępowania do ubezpieczenia osób zainteresowanych w ramach umów istniejących u ich Pracodawcy.

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby przed osiągnięciem w przypadku kobiet 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat.

Korzyści

 • inwestycja połączona z ochroną życia ubezpieczonego
 • przystąpienie do ubezpieczenia bez przeprowadzania badań medycznych
 • inwestowanie przekazanych składek w sposób bezpieczny i zyskowny
 • po dożyciu określonego w umowie wieku zostanie wypłacona pełna wartość zgromadzonych w funduszu środków, powiększonych o zyski z inwestycji
 • w przypadku śmierci ubezpieczonego PZU Życie wypłaci sumę ubezpieczenia, która stanowi 110% wartości rachunku udziałów
 • ubezpieczony może w każdej chwili wypłacić część bądź całość środków zgromadzonych w umowie
 • co roku ubezpieczony może wypłacić 10% wartości rachunku bez żadnych opłat
 • przystąpienie do ubezpieczenia zajmuje minimum formalności – wystarczy wypełnić krótką deklarację
 • możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia
 • nisko określony próg minimalnej składki
 • świadczenie nie podlega podatkowi od spadków i darowizn oraz egzekucji sądowej (za wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych)
 • PZU Życie przekazuje systematyczną informację o wysokości rachunku i wartości udziałów jednostkowych 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Ubezpieczenie Pogodna Jesień jest powiązane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ramach którego są gromadzone i inwestowane (alokowane) składki na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

 • osiągnięcie przez ubezpieczonego 60 lat w przypadku kobiet albo 65 lat w przypadku mężczyzn
 • śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie

Wysokość składki jest dowolna, z zastrzeżeniem, że minimalna wysokość składki dla grup do 50 osób wynosi 50 zł, a dla grup powyżej 50 osób - 25 zł miesięcznie od osoby. Poza ustalonymi składkami można wpłacać składki dodatkowe w dowolnej kwocie.

Określona w polisie część pierwszej i kolejnych składek, nie mniej niż 95%, wpłacanych przez Klienta zamieniana jest na udziały jednostkowe Funduszu Stabilna Pogodna Jesień.

Celem funduszu jest uzyskanie stabilnych wzrostów wartości funduszu w długim okresie, pozwalających na zachowanie realnej wartości inwestycji przy zmniejszeniu ryzyka, poprzez inwestowanie aktywów głównie w bezpieczne papiery wartościowe oraz lokaty bankowe. Strategia funduszu zakłada utrzymywanie większości aktywów w bezpiecznych papierach wartościowych, przede wszystkim emitowanych przez Skarb Państwa obligacjach i bonach skarbowych. Część aktywów jest inwestowana w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe i akcje dopuszczone do publicznego obrotu. Staranny dobór
emitentów o dobrej sytuacji finansowej i różnicowanie portfela służy ograniczeniu ryzyka.

Aktywa, stanowiące pokrycie funduszu, to:

 • obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe
 • obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne, listy zastawne, obligacje zamienne i inne nieskarbowe dłużne papiery wartościowe
 • akcje dopuszczone do obrotu publicznego, prawa do tych akcji, prawa poboru
 • instrumenty rynku pieniężnego

W zakresie lokowania środków fundusz obowiązują następujące limity:

 • obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe – od 65% do 95%
 • obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne, listy zastawne, obligacje zamienne i inne nieskarbowe dłużne papiery wartościowe – od 0% do 15
 • akcje dopuszczone do obrotu publicznego – od 0% do 15%
 • instrumenty rynku pieniężnego – od 0% do 10%

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty