Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość

Dla kogo?

W celu utworzenia pracowniczego programu emerytalnego pracodawca musi złożyć wniosek o wpisanie tworzonego programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik, który spełnia wymogi określone w umowie emerytalnej. Pracownik wyrażający wolę uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym składa ubezpieczającemu deklarację, w której wyraża zgodę na objęcie ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.

Korzyści

Pracodawca zawierający polisę ma prawo do skorzystania z ulgi w ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Składka podstawowa w wysokości do 7% wynagrodzenia brutto pracownika nie jest wliczana do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty związane z prowadzeniem pracowniczego programu emerytalnego stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodu. Ubezpieczenie może stanowić istotny instrument polityki kadrowej i socjalnej, zapobiegający fluktuacji kadr. Jednocześnie pracodawca sam może być uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Polisa daje także zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej w przypadku śmierci uczestnika pracowniczego programu emerytalnego, jeżeli był objęty ubezpieczeniem na życie.

Pracownicy przystępujący do ubezpieczenia otrzymują dodatkowe świadczenie emerytalne, umożliwiające utrzymanie dochodu po przejściu na emeryturę na poziomie ostatniego wynagrodzenia. System gwarantuje systematyczność oszczędzania, a zyski osiągnięte z tytułu udziału w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych w ramach pracowniczych programów emerytalnych nie stanowią dochodu uczestnika i w związku z tym nie są objęte podatkiem dochodowym od zysków z inwestycji kapitałowych (tzw. „podatek Belki”). Nie ma limitowanej podstawy wymiaru składki podstawowej na pracownicze programy emerytalne, jak to ma miejsce w II filarze. Składki na pracownicze programy emerytalne przekazywane są bez względu na wysokość wynagrodzenia brutto osiągniętego w danym roku. Polisa stanowi zabezpieczenie finansowe dla rodziny uczestnika w przypadku jego śmierci. Do ubezpieczenia mogą być dołączone ubezpieczenia dodatkowe: na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, czy na wypadek niezdolności do pracy.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.
Ubezpieczenie prowadzone jest z funduszem, w ramach którego składki gromadzone i inwestowane są na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia: zaistnienie okoliczności umożliwiających dokonanie wypłaty, śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie S.A.

Składka podstawowa opłacana jest przez pracodawcę i może być określona procentowo, kwotowo lub procentowo z kwotowym ograniczeniem. Maksymalna wysokość składki podstawowej to 7% wynagrodzenia brutto pracownika. Uczestnik programu może zadeklarować składkę dodatkową z tym, że nie większą niż 450% średniego krajowego wynagrodzenia brutto. Składka stanowi koszty uzyskania przychodu dla pracodawcy oraz jest częścią wynagrodzenia pracownika. Ze składki podstawowej pobierane są koszty zakładu ubezpieczeń oraz koszty ochrony ubezpieczeniowej. Składka dodatkowa jest inwestowana w 100%.
Koszty ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być niższe niż 1,00% składki podstawowej. Łącznie potrącenia ze składki podstawowej, czyli koszty ochrony ubezpieczeniowej oraz koszty zakładu ubezpieczeń, nie mogą przekroczyć 15% składki podstawowej. Pracodawca w porozumieniu z załogą określa procentowo część składki podstawowej, przeznaczonej na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość zadeklarowanej części ochronnej ma wpływ na wysokość sumy ubezpieczenia.

Zgromadzone środki w ramach rachunku udziałów stanowią oszczędności mające na celu zminimalizowanie różnicy pomiędzy pierwszą emeryturą, a ostatnim otrzymanym wynagrodzeniem. Środki zgromadzone na rachunku udziałów są wypłacana na wniosek ubezpieczonego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat, albo po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia. Jeżeli ubezpieczony nie wystąpi z wnioskiem przed ukończeniem przez niego 70 lat, wartość rachunku udziałów jest wypłacana po osiągnięciu tego wieku, chyba że ubezpieczony jest pracownikiem ubezpieczającego; w tym przypadku wypłata następuje po ustaniu stosunku pracy. W przypadku śmierci ubezpieczonego osobie uposażonej wypłacana jest suma ubezpieczenia oraz wartość rachunku udziałów ubezpieczonego.
Suma ubezpieczenia jest iloczynem kosztów ochrony ubezpieczeniowej oraz współczynnika L. Współczynnik L jest ustalany indywidualnie dla danego pracodawcy i zależy od liczby zatrudnionych, wieku pracowników oraz struktury płciowej. Wskaźnik L jest taki sam dla całej grupy, natomiast suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie i zależy od wysokości wynagrodzenia danego ubezpieczonego.

Przykład:
Wynagrodzenie danego pracownika wynosi 2.500 zł brutto.
Składka na PPE wynosi 7,00% czyli 175,00zł.
Ustalona w umowie ubezpieczenia część składki przeznaczona na pokrycie kosztów
ochrony ubezpieczeniowej wynosi np. 10,00% czyli 17,50 zł.
Wyliczony dla grupy wskaźnik L wynosi np. 5637.
Suma ubezpieczenia wynosi: 17,50 zł x 5637 = 98.647,50 zł.

Środki pochodzące ze składek lokowane są w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat, przy jednoczesnym zachowaniu płynności aktywów. Składkę można podzielić pomiędzy trzy dostępne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, różniące się miedzy sobą stopniem ryzyka inwestycyjnego:

  • FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU, którego cel inwestycyjny realizowany jest przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat (od 30% do 95% aktywów inwestowanych jest w obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa; do 60% w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu),
  • FUNDUSZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, którego cel inwestycyjny realizowany jest przy minimalizacji ryzyka dokonywanych lokat (co najmniej 80% aktywów inwestowanych jest w instrumenty dłużne Skarbu Państwa),
  • FUNDUSZ AGRESYWNY, którego cel inwestycyjny realizowany jest przy zwiększonym ryzyku dokonywanych lokat w stosunku do innych funduszy (od 40% do 100% aktywów inwestowanych jest akcje spółek dopuszczonych do obrotu, do 60% w obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa).

Uczestnik PPE może dokonać wyboru jednego z dwóch programów inwestowania: programu optymalnego lub programu indywidualnego. W przypadku dokonania przez uczestnika wyboru optymalnego programu inwestowania podział składki na poszczególne fundusze uzależniony jest od wieku ubezpieczonego i realizowany zgodnie z poniższą tabelą.

WiekFundusz AgresywnyFundusz Stabilnego WzrostuFundusz Dłużnych Papierów Wartościowych
do 25 lat50,0%50,0%0%
Od 26 lat do 30 lat40,0%60,0%0%
Od 31 lat do 35 lat30,0%70,0%0%
Od 36 lat do 40 lat20,0%80,0%0%
Od 41 lat do 45 lat10,0%90,0%0%
Od 46 lat do 50 lat0,0%100,0%0%
Od 51 lat do 55 lat0,0%87,5%12,5%
Od 56 lat0,0%75,0%25,0%

Zmiana programu inwestowania i przenoszenie środków pomiędzy funduszami jest bezpłatna.

Podstawą funkcjonowania PPE jest ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U.04.116.1207 z późń. zm.), która określa zasady oraz formy funkcjonowania PPE.
W celu utworzenia PPE pracodawca w porozumieniu z przedstawicielami załogi, lub przedstawicielami organizacji związkowych, dokonuje ustaleń w zakresie formy oraz zasad funkcjonowanie programu, czyli ustala:

  • zakres ubezpieczenia,
  • minimalny staż pracy uprawniający do przystąpienia do PPE - nie mniej niż 3 miesiące, 
  • wysokość składki podstawowej,
  • jaka część składki podstawowej przeznaczona będzie na koszty ochrony ubezpieczeniowej.

Następnie zawierana jest umowa zakładowa pomiędzy pracodawcą i reprezentacją pracowników, która jest fundamentem funkcjonowania PPE. Na podstawie umowy zakładowej zawierana jest umowa z instytucją finansową, czyli z PZU Życie zawierana jest umowa grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość. Umowy wraz z wnioskiem i wymaganymi załącznikami składane są w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w celu dokonania wpisu tworzonego programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych. Postępowanie przed Komisją kończy się wydaniem decyzji o wpisie programu do rejestru PPE.
PZU Życie w związku z procedurą rejestracyjną oferuje pracodawcom wsparcie w zakresie formalno-prawnym, poprzez wyznaczenie pracowników specjalizujących się w zagadnieniach PPE. Specjaliści ubezpieczyciela reprezentują pracodawcę przed KNF, na podstawie udzielonych przez pracodawców pełnomocnictw. Doświadczenie ekspertów z PZU i ich biegła znajomość materii PPE w znacznym stopniu ułatwia całe postępowanie.

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty