Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Dla kogo?

Produkt dedykowany dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą,
  • instytucji non-profit.

Korzyści

  • zwiększenie wiarygodności firmy  realizującej kontrakt jako partnera biznesowego (potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową),
  • spełnienie wymogu Beneficjenta wymagającego zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu w formie gwarancji ubezpieczeniowej, 
  • rozwój konkurencyjności podmiotu zlecającego udzielenie gwarancji osiągany m.in. dzięki ograniczeniu konieczności angażowania własnych środków.

Zakres i przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązania określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty