Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad

Dla kogo?

Produkt dedykowany dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą,
  • instytucji non-profit.

Korzyści

  • zwiększenie wiarygodności firmy  realizującej kontrakt jako partnera biznesowego (potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową), 
  • spełnienie wymogu Beneficjenta wymagającego zabezpieczenia zarówno należytego wykonania kontraktu, jak i usunięcia wad w formie jednej gwarancji,
  • rozwój konkurencyjności podmiotu zlecającego udzielenie gwarancji osiągany m.in. dzięki ograniczeniu konieczności angażowania własnych środków.

Zakres i przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązania określone w zabezpieczanej gwarancją umowie lub też nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości. Okres obowiązywania gwarancji obejmuje okres wykonania kontraktu oraz okres trwania rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty