Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty cła i innych opłat z tytułu operacji z wykorzystaniem karnetu TIR

Dla kogo?

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty cła i innych opłat z tytułu operacji z wykorzystaniem karnetu TIR udzielana jest za podmiot ubiegający się o wydanie karnetu TIR, beneficjentem gwarancji jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Korzyści

Główną zaletą uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty cła i innych opłat z tytułu operacji
z wykorzystaniem karnetu TIR jest spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia.

Zakres i przedmiot gwarancji

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty cła i innych opłat z tytułu operacji z wykorzystaniem karnetu TIR stanowi zabezpieczenie należnych opłat i podatków, ewentualnych odsetek ustawowych, innych kosztów i kar pieniężnych wynikających z operacji TIR wykonywanej (wykonywanych) z zastosowaniem karnetu (karnetów) TIR wydanego (wydanych) podmiotowi, za który udzielono gwarancji przez Beneficjenta gwarancji na podstawie Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 roku, do których zapłaty zobowiązany jest Beneficjent w przypadkach określonych w Konwencji TIR, jako stowarzyszenie poręczające za podmiot, za który udzielono gwarancji.

Stronami gwarancji są:

  • Beneficjent gwarancji – podmiot uprawniony do dochodzenia zapłaty z tytułu gwarancji w przypadku, gdy spełnione zostaną warunki tej zapłaty określone w gwarancji,
  • Gwarant – podmiot udzielający gwarancji.

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:

Dla kogo?

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty cła i innych opłat z tytułu operacji z wykorzystaniem karnetu TIR udzielana jest za podmiot ubiegający się o wydanie karnetu TIR, beneficjentem gwarancji jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Korzyści

Główną zaletą uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty cła i innych opłat z tytułu operacji
z wykorzystaniem karnetu TIR jest spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia.

Zakres i przedmiot gwarancji

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty cła i innych opłat z tytułu operacji z wykorzystaniem karnetu TIR stanowi zabezpieczenie należnych opłat i podatków, ewentualnych odsetek ustawowych, innych kosztów i kar pieniężnych wynikających z operacji TIR wykonywanej (wykonywanych) z zastosowaniem karnetu (karnetów) TIR wydanego (wydanych) podmiotowi, za który udzielono gwarancji przez Beneficjenta gwarancji na podstawie Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 roku, do których zapłaty zobowiązany jest Beneficjent w przypadkach określonych w Konwencji TIR, jako stowarzyszenie poręczające za podmiot, za który udzielono gwarancji.

Stronami gwarancji są:

  • Beneficjent gwarancji – podmiot uprawniony do dochodzenia zapłaty z tytułu gwarancji w przypadku, gdy spełnione zostaną warunki tej zapłaty określone w gwarancji,
  • Gwarant – podmiot udzielający gwarancji.

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej: