Mieszkaj Bezpiecznie z PZU

Dla kogo?

Ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych Mieszkaj Bezpiecznie z PZU kierowanej jest do kredytobiorców kredytów hipotecznych, pożyczek hipotecznych i kredytów konsolidacyjnych udzielanych przez ING Bank Śląski S.A. 

Korzystając z ubezpieczenia można objąć ochroną:
  • lokale i budynki mieszkalne,
  • budynki mieszkalne w stadium budowy,
  • domki letniskowe,
  • garaże,
  • budowle.

Zakres ubezpieczenia

Wariant podstawowy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych przewiduje w swoim zakresem szkody powstałe w następstwie:

  • zdzrzeń losowych: ognia, uderzenia pioruna, powodzi, śniegu, zalania, gradu, huraganu, eksplozji, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, przepięcia, lawiny, upadku pojazdu powietrznego, uderzenia pojazdu, aktów terroryzmu, huku ponaddźwiękowego, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, upadku drzewa lub masztu,
  • dewastacji,
  • przepięcia,
  • aktów terroryzmu,
  • akcji ratowniczej w związku z wymienionymi zdarzeniami. 

W wariancie rozszerzonym ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych dodatkowo chronione są ruchomości domowe i stałe elementy na wypadek wyżej wymienionych zdarzeń losowych, a także kradzieży z włamaniem i rabunku. 

Ponadto ubezpieczony, osoby bliskie pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pomoc domowa objęte są ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. 

Ubezpieczenie gwarantuje również pakiet usług Assistance.
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.