Multi Kapitał

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Dla kogo?

Multi Kapitał jest skierowany do klientów Alior Banku SA, którzy są zainteresowani długoterminowym inwestowaniem połączonym z ochroną ubezpieczeniową.

Korzyści

 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie w ramach jednej umowy.
 • Wielowalutowość wpłat i inwestycji – możesz wpłacać składki w złotych, euro albo dolarach amerykańskich.
 • Starannie wyselekcjonowana oferta inwestycyjna - masz dostęp do szerokiej gamy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (funduszy), które inwestują swoje aktywa w fundusze inwestycyjne zarządzane przez wiodące krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zagraniczne podmioty inwestycyjne.
 • Brak opłat wstępnych – całość wpłat jest inwestowana w fundusze.
 • Możliwość zainwestowania dodatkowych środków w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia.
 • Łatwy dostęp do środków – możesz skorzystać ze zgromadzonego kapitału w dowolnym czasie trwania ubezpieczenia, pamiętaj jednak, że wypłaty w ciągu pierwszych 5 lata są objęte opłatą.
 • Korzyści prawno-podatkowe związane z ubezpieczeniową formułą inwestycji: 
  - świadczenie z tytułu śmierci wolne od podatku od spadków, 
  - podatek od dochodów kapitałowych odroczony do czasu wypłaty środków (brak podatku przy przeniesieniach środków między funduszami), 
  - zwolnienie znacznej części świadczenia ubezpieczeniowego z egzekucji sądowej w postępowaniu cywilnym, - możliwość wskazania dowolnej osoby jako uposażonego.

Kto może zawrzeć umowę, kogo ubezpieczamy?

Umowę zawiera z nami ubezpieczający. Jest to osoba, która składa wniosek o zawarcie umowy i wpłaca składkę.

Ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym, co oznacza że jego życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczający może zawrzeć umowę, jeśli w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ma przynajmniej 18 i mniej niż 80 lat. Dodatkowo w przypadku klientów w wieku 70-79 lat obligatoryjne jest wypełnienie Ankiety Potrzeb Klienta.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • śmierć ubezpieczającego,
 • śmierć ubezpieczającego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem,
 • dożycie przez ubezpieczającego końca okresu ubezpieczenia.

Obok zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci ubezpieczającego, celem ubezpieczenia jest gromadzenie i inwestowanie środków w fundusze.

Jak długo trwa umowa?

Umowę zawieramy na czas określony do rocznicy polisy, w której wiek ubezpieczającego wynosi 100 lat. Rekomendowany minimalny okres trwania umowy wynosi 5 lat.

Składka - ile wynosi i kiedy się ją płaci?

Składka jest opłacana:

 • jednorazowo, z góry za cały okres umowy,
 • w jednej lub w kilku dostępnych walutach,
 • minimalna wysokość składki jednorazowej to 30 000 złotych lub równowartość tej kwoty przeliczona po średnim kursie NBP z dnia dokonania wpłaty w euro albo w dolarach amerykańskich,
 • w trakcie umowy ubezpieczający może dopłacać składki dodatkowe,
 • minimalna wysokość składki dodatkowej to: 500 złotych lub 150 euro lub 150 dolarów amerykańskich.

Jak są inwestowane składki?

Wpłacane składki są inwestowane w fundusze wskazane przez ubezpieczającego.

Ubezpieczenie zapewnia dostęp do starannie wyselekcjonowanej oferty inwestycyjnej:

- funduszy polskich, 

- funduszy zagranicznych w złotych, 

- funduszy zagranicznych w euro, 

- funduszy zagranicznych w dolarach amerykańskich

W trakcie ubezpieczenia można swobodnie przenosić środki między funduszami oraz zmieniać podział składki dodatkowej.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: