NNW Bezpieczny Kursant

Dla kogo?

Adresatem tej oferty są organizatorzy kursów szkoleniowych i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Ubezpieczeniem mogą być objęci uczestnicy kursów: kandydaci na kierowców albo osoby przystępujące do państwowych egzaminów na prawo jazdy.

Korzyści

Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową na czas trwania kursu szkoleniowego albo egzaminu państwowego na prawo jazdy. W razie zajścia zdarzenia objętego umową zapewniona jest wypłata świadczenia bądź pomoc w zakresie oferowanych usług assistance, takich jak:

 • zorganizowanie wizyty u lekarza,
 • transport medyczny,
 • pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna,
 • dostarczenie leków,
 • pomoc psychologa,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja ze specjalistą.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Umowa ubezpieczenia może obejmować wyłącznie następujące świadczenia podstawowe:

 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 100% sumy ubezpieczenia określonej dla trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczenie za leczenie uciążliwe,
 • świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane produkty