Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Jeśli jesteś rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i zajmujesz się:

 1. uzgadnianiem projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych,
 2. wykonywaniem ekspertyz technicznych lub innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności.

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w PZU:

 • obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania ww. czynności zawodowych,
 • zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
 • zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
 • to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.

Dla kogo?

Ubezpieczenie adresowane jest do osób, które są rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i wykonują czynności polegające na:

 1. uzgadnianiu projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych,
 2. wykonywaniu ekspertyz technicznych lub innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania ww. czynności.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych , (Dz. U. z 2016 r. poz. 47).
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Minimalna suma gwarancyjna ustalona jest rozporządzeniem Ministra Finansów dla jednego zdarzenia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: