OC adwokatów

Dla kogo?

Ubezpieczenie dla adwokatów, którzy wykonują zawód na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w ciągu 30 dni od dnia wpisu na listę adwokatów i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności adwokata, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.
 

Korzyści

Ubezpieczenie:

  •     obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności adwokata,
  •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

  •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U. z 2003 r. nr 217 poz. 2134),
  •     przepisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności adwokata. Czynności adwokata określa art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty