OC komornika sądowego

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do komorników, którzy wykonują zawód na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu, w którym komornik uzyskał prawo wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
W odniesieniu do zastępcy komornika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu zawiadomienia o wyznaczeniu zastępcy komornika przez prezesa sądu apelacyjnego.
 

Korzyści

Ubezpieczenie OC komorników sądowych w PZU:

  •     obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności zawodowych,
  •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
  •     to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.


 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

  •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz. U. nr 232 z dnia 31 grudnia 2003 r. poz. 2326),
  •     Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna komorników sądowych za szkody wyrządzone w następstwie ich działania lub zaniechania, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – w związku z ich działalnością egzekucyjną.
Jeśli jako komornik zatrudniasz pracowników, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą wyrządzić Twoi pracownicy w związku z postępowaniem egzekucyjnym.

Minimalna suma gwarancyjna ustalona jest rozporządzeniem Ministra Finansów dla jednego zdarzenia i wynosi równowartość w złotych 100 000 euro.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty