OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Dla kogo?

Ubezpieczenie kierujemy do pośredników w obrocie nieruchomościami.
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 

Najważniejsze korzyści

Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami w PZU:

  •     obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  •   zmniejsza ryzyko wykonywanych przez Ciebie czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  •     to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.
     

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

  •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r. poz.1626),
  •     Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania w okresie ochrony ubezpieczeniowej – w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Jeśli jako pośrednik w obrocie nieruchomości zatrudniasz inne osoby, działające pod Twoim nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą wyrządzić te osoby.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia ustalona jest rozporządzeniem Ministra Finansów dla jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.

Dowiedz się więcej:
Nie masz ról wymaganych, aby uzyskać dostęp do tego portletu.