OC rzeczników patentowych

Dla kogo?

Jeśli jesteś rzecznikiem patentowym i wykonujesz swój zawód w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz wykonujesz na terenie Polski usługi transgraniczne w związku ze świadczeniem pomocy w sprawach własności przemysłowej, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności zawodowych.

 Ubezpieczenie kierujemy do rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terenie Polski usługi transgraniczne polegające na pomocy w sprawach własności przemysłowej (są to podmioty o których mowa w art.16 ust. 1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych).

Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu przez rzecznika patentowego w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Obowiązek ubezpieczenia osoby świadczącej na terenie Polski usługi transgraniczne powstaje nie później niż w dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
 

Korzyści

Ubezpieczenie OC w PZU:

  •     obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej,
  •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
  •     to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

  •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne (Dz. U. z 2011r. nr 165 poz. 986),
  •     Ustawa o rzecznikach patentowych,
  •     Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania działania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej. Minimalna suma gwarancyjna ustalona jest dla jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń rozporządzeniem Ministra Finansów i wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty