Dla kogo?

Ubezpieczenie adresowane jest do brokerów ubezpieczeniowych. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154, brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna lub prawna, która za zezwoleniem organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Komisja Nadzoru Finansowego) i wpisaniu na listę brokerów wykonuje działalność brokerską.

Korzyści

Podstawową korzyścią wynikającą z zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej jest ochrona majątku ubezpieczonego podmiotu przed konsekwencjami wyrządzenia szkody osobie trzeciej, tj. przed zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, która może znacznie obciążyć majątek ubezpieczonego. Wchodzą tu w grę odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zleceniodawcy wskutek naruszenia jego dóbr osobistych lub naruszenia tajemnicy brokerskiej, oraz odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę przy okazji wykonania czynności brokerskich, a więc poza ramami stosunku umownego.
Ponadto zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej jest spełnieniem obowiązku wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z 2004 r. z późn. zm.).

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej objęta jest odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby, przez które ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie 

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone przez brokera ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Suma gwarancyjna, wynikające z Rozporządzenia, wynosi 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności brokerskich.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC brokera.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC brokera

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty