OC radców prawnych

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które wykonują zawód radcy prawnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu.
 

Zalety ubezpieczenia

Ubezpieczenie:

  •    obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności radcy prawnego,
  •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej.
     

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa:

  •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 217 poz. 2135),
  •     przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności radcy prawnego.
Czynności radcy prawnego, które obejmuje ubezpieczenie, określa art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

 

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty