Dla kogo?

Jeśli jesteś architektem lub inżynierem budownictwa i wykonujesz samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności zawodowych.

Ubezpieczenie kierujemy do architektów i inżynierów budownictwa, którzy samodzielnie wykonują funkcje techniczne w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy Prawa budowlanego (Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na mocy tej ustawy przysługuje wyłącznie osobom, które są wpisane na listę członków izby samorządu zawodowego).

Powinieneś zawrzeć ubezpieczenie OC w terminie 30 dni od dnia wpisu na listę członków izb architektów lub inżynierów budownictwa – nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 

Najważniejsze korzyści

Ubezpieczenie OC architektów oraz inżynierów budownictwa w PZU:

  •     obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności zawodowych,
  •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
  •     to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

  •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2174),
  •     Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w następstwie ich działania lub zaniechania w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Szkody te muszą powstać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Minimalna suma gwarancyjna ustalona jest rozporządzeniem Ministra Finansów dla jednego zdarzenia i wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty