Dla kogo?

Ubezpieczenie kierujemy do Firm audytorskich.

Obowiązek ubezpieczenia OC w zakresie czynności rewizji finansowej powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej i ustaje z dniem skreślenia z listy. Obowiązek ubezpieczenia OC w przypadku wykonywania pozostałych czynności, powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia ich wykonywania.


 

Najważniejsze korzyści

Ubezpieczenie OC w PZU:

  • obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności zawodowych,
  • zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  • zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
  • to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określają:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. z 9 listopada 2017 r. Poz. 2074)
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody, które są następstwem działania lub zaniechania w okresie ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością zawodową przez firmę audytorską . 
Minimalne sumy gwarancyjne określa rozporządzenie Ministra Finansów. Wynoszą one równowartość w złotych:

  •     400 000 euro na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy – jeżeli przedmiotem działalności są czynności rewizji finansowej;

w odniesieniu do jednego zdarzenia:

  1. 10 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest:

- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
- doradztwo podatkowe;
- prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
- wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
- świadczenie usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów;
- świadczenie usług pokrewnych lub świadczenie innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów;
- świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw;

2. 2000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty