Dla kogo?

Ubezpieczenie kierujemy do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
Obowiązek ubezpieczenia OC w zakresie czynności rewizji finansowej powstaje nie później niż w dniu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Obowiązek ubezpieczenia OC w przypadku wykonywania pozostałych czynności, powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia ich wykonywania.
 

Najważniejsze korzyści

Ubezpieczenie OC w PZU:

 •     obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności zawodowych,
 •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
 •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
 •     to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.
   

Co obejmuje ubezpieczenie?

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określają:

 •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1583),
 •     Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody, które są następstwem działania lub zaniechania w okresie ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością zawodową przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych .
Minimalne sumy gwarancyjne określa rozporządzenie Ministra Finansów. Wynoszą one równowartość w złotych:

 •     400 000 euro na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy – jeżeli przedmiotem działalności są czynności rewizji finansowej;
 •     w odniesieniu do jednego zdarzenia:
 1.     10 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest:
  - usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
  - doradztwo podatkowe;
  - prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
  - wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
  - świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, które wymagają wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
  - świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów;
 1.     2000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków.

 

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty