Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Jeśli Twoja firma prowadzi działalność leczniczą, np.:

 • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne,
 • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
 • jesteś lekarzem lub pielęgniarką i prowadzisz działalność leczniczą
  (jednoosobową działalność gospodarcza jako indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, jednoosobową działalność gospodarczą jako indywidualną praktykę pielęgniarki lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki, w ramach spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej grupową praktykę lekarską lub pielęgniarską), 

zgodnie z prawem (Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654, z późn. zm.)) musisz zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu wypłacimy odszkodowanie poszkodowanemu, któremu możesz wyrządzić szkodę będącą następstwem: 

 • udzielania świadczeń zdrowotnych albo 
 • niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dla kogo?

Ubezpieczenie dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą.

Najważniejsze korzyści

Ubezpieczenie:

 • obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone działalnością leczniczą w okresie trwania ubezpieczenia,
 • zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
 • zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności leczniczej.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 293, poz. 1729).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą (podmiotów leczniczych, lekarza lub pielęgniarki) za szkody wyrządzone w wyniku:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych 

na terenie Polski. 

Ubezpieczenie obejmuje także szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych – jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Minimalne sumy gwarancyjne

Rodzaj działalności leczniczej Dla jednego zdarzenia Dla wszystkich zdarzeń
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne 100 000 euro
(równowartość w złotych)
500 000 euro
(równowartość w złotych)
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne 75 000 euro
(równowartość w złotych)
350 000 euro
(równowartość w złotych)
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 75 000 euro
(równowartość w złotych)
350 000 euro
(równowartość w złotych)
Świadczenia lekarza lub lekarza dentysty 75 000 euro
(równowartość w złotych)
350 000 euro
(równowartość w złotych)
Świadczenia pielęgniarki lub położnej 30 000 euro
(równowartość w złotych)
150 000 euro
(równowartość w złotych)

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty