OC rzeczoznawców majątkowych

Dla kogo?

Ubezpieczenie kierujemy do rzeczoznawców majątkowych, którzy posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia  wykonywania umowy, której przedmiotem są  czynności objęte ubezpieczeniem.
 

Korzyści

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego (oraz stroną umowy, której przedmiotem są czynności zawodowe wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami), przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności zawodowych.

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność rzeczoznawstwa majątkowego w PZU:
•    obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – w związku z wykonywaniem czynności zawodowych,
•    zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
•    zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
•    to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

  •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1620),
  •     Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  •     Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – w związku z wykonywaniem czynności, o których mówi art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Jeśli zatrudniasz innych rzeczoznawców majątkowych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą wyrządzić działania lub zaniechania tych osób.

Minimalna suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy ustalona jest rozporządzeniem Ministra Finansów i wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.

 

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty