Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

Dla kogo?

Jeśli udzielasz świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych, a nie jesteś podmiotem wykonującym działalność leczniczą na podstawie ustawy o działalności leczniczej, tzn. jesteś:

  •     osobą fizyczną posiadającą fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych (np. rehabilitantem, ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą, specjalistąa terapii uzależnień) i udzielasz ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
  •     podmiotem zaopatrującym w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi,


zgodnie z prawem (art. 136b ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) musisz zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu wypłacimy odszkodowanie poszkodowanemu, któremu możesz wyrządzić szkodę przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

Ubezpieczenie skierowane jest do świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń – którzy jednocześnie nie są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (wymienieni są w art. 5 pkt 41 lit. b i d Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, w którym świadczeniodawca zobowiązany jest na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do wykonywania tych świadczeń.
 

Najważniejsze korzyści

Ubezpieczenie:

  •     obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w okresie trwania ubezpieczenia,
  •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1728).
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone w wyniku:

  •    udzielania świadczeń zdrowotnych,
  •    niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

  Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych:

  •   30 000 euro na jedno zdarzenie i 150 000 euro w na wszystkie zdarzenia – w odniesieniu do osoby fizycznej niebędącej podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej;
  •   10 000 euro na jedno zdarzenie i 50 000 euro na wszystkie zdarzenia – w odniesieniu do podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi.

 

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty