Dla kogo?

Ubezpieczenie kierujemy do zarządców nieruchomości.
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w związku zarządzaniem nieruchomością.
 

Korzyści

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości w PZU:

  •     obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności z zarządcy nieruchomości,
  •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zarządcy nieruchomości,
  •     to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

  •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 1616),
  •     Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).
  • Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody, które zostaną wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.


Jeśli jako zarządca nieruchomości zatrudniasz inne osoby, które działają pod Twoim nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą wyrządzić te osoby.

Minimalna suma gwarancyjna ustalona jest rozporządzeniem Ministra Finansów. Wynosi równowartość w złotych 50 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty