PZU PZU

Co się dzieje z moimi środkami w OFE?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz samodzielnie zadecydować o tym, gdzie będzie trafiać ok. 15% Twojej składki emerytalnej i wybrać wpłacanie tej sumy do OFE. Decyzja ta pozwala zdywersyfikować ryzyko, ponieważ w takiej sytuacji na wysokość Twojego przyszłego świadczenia emerytalnego pracują dwie instytucje – zarówno ZUS, jak i OFE. Ich sposób postępowania ze środkami jest jednak odmienny.

Pieniądze gromadzone w ZUS podlegają corocznej waloryzacji według wskaźnika średniego wzrostu nominalnego PKB za ostatnie 5 lat. Ich wartość jest zapisywana na Twoim koncie emerytalnym, a same pieniądze – przeznaczane na wypłatę bieżących świadczeń obecnym emerytom. Do OFE środki trafiają w formie pieniężnej, a sam fundusz, który wybrałeś, inwestuje je w celu wypracowania zysków.

Co OFE robi z przekazywanymi im składkami?

Celem OFE jest osiągnięcie maksymalnych zysków z inwestycji powierzonych środków przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa tych inwestycji. Przykładowo, OFE PZU inwestujemy środki klientów w papiery wartościowe, które znajdują się w publicznym obrocie – przede wszystkim w akcje notowane na GPW w Warszawie i na dużych giełdach zagranicznych oraz w obligacje przedsiębiorstw.

Oszczędzający w OFE powinni jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz, nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Pomimo to, wypracowany przez OFE zysk może być wyższy niż waloryzacja, którą zaoferuje ZUS. W efekcie, prawdopodobne jest, że gdy zdecydujesz się na OFE, ostateczna wysokość Twojej emerytury będzie wyższa.

OFE stopniowo przekazuje składki do ZUS na 10 lat przed emeryturą

Zgodnie z nowelizacją przepisów dotyczących polskiego systemu emerytalnego, która miała miejsce w 2014 roku, na 10 lat przed przejściem na emeryturę Twoje pieniądze zgromadzone na koncie w OFE zaczną trafiać na subkonto w ZUS w ramach II filaru. Nakazuje to wprowadzony przez ustawę tzw. suwak bezpieczeństwa.

Zgodnie z tymi zasadami na 10 lat przed emeryturą:

  • bieżące składki przestają trafiać do OFE, a w zamian trafiają na subkonto II filaru ZUS,
  • zgromadzone środki są stopniowo przekazywane na subkonto ZUS przez OFE, aż do momentu ich całkowitego przekazania.

W efekcie emeryturę otrzymasz z jednego źródła, ale wzbogaconą o zysk wypracowany przez OFE.

Co się dzieje ze środkami w OFE na wypadek śmierci?

Środki zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że jeśli osoba, która jest jego członkiem umrze, zgromadzone na koncie w OFE pieniądze będą potraktowane jako część składowa jej majątku. Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim i była ustanowiona współwłasność majątkową, to żyjący współmałżonek dostanie 50% posiadanej kwoty. Pozostałe 50% tej kwoty, OFE przekazuje na rzecz osoby lub osób wskazanych (tzw. uposażonych) przez zmarłego.

Zarówno osoby, które dopiero przystępują do OFE, jak i te które oszczędzają w OFE mogą wskazać osoby, które po jego śmierci mają otrzymać jego środki. W przypadku braku współmałżonka lub braku wskazania osoby czy osób jako uposażonych, zgromadzone środki wchodzą w tzw. masę spadkową i są wypłacane spadkobiercom na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku.