PZU PZU

Kiedy zostaną wypłacone składki zgromadzone w OFE?

Środki zgromadzone na koncie OFE są wypłacane w dwóch sytuacjach: przed osiągnięciem przez oszczędzającego wieku emerytalnego i po jego śmierci. Jak wyglądają procedury? Czy i jakie dokumenty należy złożyć, aby uruchomić procedurę wypłaty?

Wypłata pieniędzy z konta OFE do ZUS-u

Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez oszczędzającego w OFE, środki, które zgromadził on na koncie OFE, zaczynają być stopniowo transferowane do ZUS-u. Pieniądze nie są przekazywane jednym przelewem, ale comiesięcznymi transzami. To tzw. suwak bezpieczeństwa, który został wprowadzony ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Jak on działa?

Głównym celem wprowadzenia suwaka bezpieczeństwa była chęć zabezpieczenia kapitału zgromadzonego na koncie OFE. Systematyczne i rozłożone w czasie przekazywanie środków z konta OFE ubezpieczonego gwarantuje, że nie wszystkie aktywa stracą na wartości, gdyby sytuacja na giełdzie była wyjątkowo niekorzystna.

Jak odbywa się wypłata środków z konta OFE do ZUS? Zarówno procedura, jak i formalności leżą po stronie funduszu, a nie osoby gromadzącej kapitał emerytalny. Oznacza to, że członek OFE nie musi składać wniosku o rozpoczęcie wypłat – transfer pieniędzy następuje na mocy wspomnianej ustawy.

Wypłata pieniędzy z konta OFE po śmierci oszczędzającego

Drugą sytuacją, kiedy pieniądze zgromadzone w OFE zostają wypłacone, jest śmierć oszczędzającego. Środki z II filaru systemu emerytalnego podlegają dziedziczeniu, ponieważ przewiduje to ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Kto może ubiegać się o wypłatę kapitału emerytalnego widniejącego na koncie OFE?

Jeśli oszczędzający pozostawał w związku małżeńskim to po jego śmierci środki zgromadzone na rachunku OFE należą się jego małżonkowi i uposażonym albo małżonkowi i spadkobiercom.

Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustawowej wspólności majątkowej, to połowa pieniędzy, która należy się małżonkowi, jest przekazywana na jego konto w OFE. Taka wypłata odbywa się wyłącznie cztery razy w roku, w tzw. miesiącach transferowych, czyli: lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Aby środki zostały przelane na OFE małżonka, musi on złożyć pisemny wniosek wraz z załącznikami.

Pozostała połowa środków zgromadzonych na koncie OFE zmarłego jest dzielona między uposażonych, czyli osoby wskazane przez zmarłego w umowie podpisanej z funduszem. Jeżeli zmarły nie wskazał uposażonych , konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego celem ustalenia spadkobierców. Wypłata tej części środków odbywa się w formie gotówkowej – pieniądze są przekazywane np. na wskazane przez uposażonych albo spadkobierców rachunki bankowe. Aby środki zostały wypłacone, również konieczne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami.