PZU PZU

Co dzieje się z pieniędzmi z OFE w momencie przejścia na emeryturę?

Na 10 lat przed przejściem na emeryturę ubezpieczonego, środki przez niego zgromadzone na koncie OFE zaczynają być stopniowo przekazywane do ZUS-u. W jakim celu? Która instytucja będzie wypłacać świadczenie emerytalne?

Wypłata środków z OFE do ZUS-u

Aby OFE rozpoczęło stopniowo przekazywać środki z konta swojego członka do ZUS-u, musi otrzymać sygnał właśnie z ZUS-u. Tak wynika z ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Po otrzymaniu takiej informacji, fundusz wdraża tzw. suwak bezpieczeństwa. Przez kolejne 10 lat co miesiąc będzie umarzał pewną liczbę jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na koncie OFE członka, a następnie przekazywał środki na konto ZUS-u.

Wypłata środków z OFE jest rozłożona w czasie, aby zapobiec utracie wartości zgromadzonego przez członka kapitału emerytalnego. Gdyby środki były przekazywane jedną transzą, to umorzenie jednostek rozrachunkowych mogłoby odbyć się w momencie, gdy giełda byłaby „w dołku”. Wówczas ubezpieczony mógłby strać część wcześniej wypracowanych przez fundusz środków. Aby tego uniknąć, wprowadzony został właśnie tzw. suwak bezpieczeństwa.

Co dzieje się w ZUS-ie z przekazanymi przez fundusz środkami?

Gdy ZUS otrzymuje środki z OFE, to informacja o wysokości przekazanej kwoty zostaje zapisana na subkoncie ubezpieczonego. Pieniądze te nie są dalej inwestowane, jak miało to miejsce w przypadku funduszu, ale waloryzowane wg. określonego wskaźnika.

10 lat do emerytury? Fundusz nie dostanie już pieniędzy

Pierwszy transfer środków z OFE do ZUS-u oznacza, że ZUS zaprzestaje przekazywania części składki emerytalnej do OFE. W efekcie, wszystkie pieniądze pochodzące ze składki emerytalnej w ciągu kolejnych 10 lat są gromadzone wyłącznie na koncie i subkoncie ubezpieczonego w ZUS-ie.

Transfer na mocy ustawy

Przekazywanie środków z OFE do ZUS-u odbywa się na mocy ustawy. Oznacza to, że osoby, które zdecydowały się gromadzić kapitał emerytalny w wybranym funduszu, nie muszą składać żadnych wniosków. O tym, że na koncie OFE jest coraz mniej środków, czyli stopniowe przekazywanie środków do ZUS-u zostało wdrożone, ubezpieczony dowie się z otrzymanej informacji o stanie środków na swoim koncie. Taką informację fundusze wysyłają w formie pisemnej raz na 12 miesięcy.

Emerytura z dwóch źródeł, ale wypłacana przez ZUS

W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego przez ubezpieczonego, na jego koncie w OFE nie powinno być już żadnych środków, ponieważ wszystkie powinny zostać przeniesione do ZUS. Świadczenie emerytalne będzie mu wypłacane tylko przez jeden podmiot, czyli ZUS.

Systematyczne umarzanie określonej ilości jednostek rachunkowych oznacza, że w momencie przejścia ubezpieczonego na emeryturę, jego umowa z OFE wygaśnie. Składanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy z OFE jest zbędne.