PZU PZU

Zostało mi mniej niż 10 lat do emerytury? Co się dzieje z moimi środkami w OFE?

Dokładnie opisuje, to ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. „o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych”. Wynika z niej jednoznacznie, że gdy zostanie nam 10 lat do emerytury, środki mają być stopniowo przekazywane do ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), który będzie nam wypłacał emeryturę. Następuje więc skrócenie okresu, w którym całe nasze oszczędności będą pracować w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) na emeryturę.

Podstawa prawna

Ustawa ta wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. „o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych”, dodane zostały zapisy w brzmieniu:

„Art. 100c. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje otwarty fundusz o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Każdego miesiąca umorzeniu podlega liczba jednostek rozrachunkowych będących ilorazem liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu i wyrażonej w miesiącach różnicy między wiekiem emerytalnym, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a wiekiem członka otwartego funduszu w dniu dokonywania umorzenia.”

Suwak bezpieczeństwa, gdy do emerytury mamy 10 lat

Inwestycje OFE mają charakter długookresowy, podczas którego mogą wystąpić różne czynniki mające wpływ na wycenę kupionych przez członków OFE jednostek rozrachunkowych. Chodzi głównie o koniunkturę na rynkach finansowych. Najlepszym przykładem jest cykliczność giełdy, na której widzimy okresy hossy i bessy. Okresy te trwają na przemian po maksymalnie kilka lat. Jednak, analizując giełdę w bardzo długim okresie, widać, że przyniosła zyski funduszom.

Wprowadzony ustawą mechanizm ma na celu zabezpieczyć członka OFE, przed sytuacją w której fundusz musiałby jednorazowo spieniężyć jego udziały. Po to aby uchronić go od skutków sprzedaży aktywów w niekorzystnym momencie, ustawa wprowadziła obowiązkowy mechanizm, nazwany: „suwakiem bezpieczeństwa”.

W okresie 10 lat przed uzyskaniem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego, OFE muszą systematycznie i stopniowo wycofywać środki zgromadzone w funduszu emerytalnym. Każdego miesiąca określona ilość jednostek rozrachunkowych z rachunku członka OFE jest spieniężana (umarzana) i przekazywana do ZUS, gdzie ich wartość jest ewidencjonowana w postaci zapisu na subkoncie. Tam są corocznie waloryzowane o wskaźnik wzrostu PKB za ostatnie 5 lat. Proces ten trwa aż do momentu osiągnięcia przez członka OFE wieku emerytalnego. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego nie może już być żadnych środków na rachunku w OFE, wszystkie środki muszą zostać przekazane do ZUS. Wówczas też, członkostwo w OFE, które trwa w trakcie działania mechanizmu suwaka bezpieczeństwa, ulega wykreśleniu.

„Suwak bezpieczeństwa” ma nam zapewnić ochronę na wypadek gdyby rynek finansowy załamał się bezpośrednio przed osiągnięciem wieku emerytalnego członka OFE, mogłoby wówczas dojść do znaczącego obniżenia kapitału i uzyskania w efekcie niższego świadczenia emerytalnego.

Mechanizm działania suwaka bezpieczeństwa

W momencie osiągnięcia przez członka OFE, wieku o 10 lat niższego od wieku emerytalnego, ZUS przestaje przekazywać należną część składki do OFE. Chodzi tu o ok. 15% składki wyliczonej od wynagrodzenia brutto i zgodnie z deklaracją przekazywanej do funduszu. ZUS jest zobligowany poinformować fundusz o zaistnieniu takiej sytuacji w stosunku do konkretnego członka OFE.

Natomiast OFE rozpoczyna przekazywanie co miesiąc na subkonto w ZUS, określonej kwoty wynikającej z umorzenia, czyli spieniężenia części jednostek rozrachunkowych. Wyliczenia jaka ilość jednostek rozrachunkowych w danym miesiącu ma zostać umorzona dokonuje się dzieląc liczbę posiadanych jednostek rozrachunkowych przez liczbę miesięcy, którą otrzymamy obliczając różnicę między wiekiem emerytalnym, a wiekiem członka funduszu w dniu, w którym OFE dokonuje umorzenia.

Fundusz będzie umarzał i przekazywał kwoty do ZUS co miesiąc, tak aby na miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego wszystkie pieniądze zgromadzone dotychczas w OFE znalazły się już w ZUS.