PZU PZU

Czy można wypłacić pieniądze z OFE?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypłata środków gromadzonych w OFE, które stanowią element II filaru drugiego filaru nie jest tak na prawdę możliwa przed uzyskaniem uprawień emerytalnych.

Wyjątek stanowią tylko dwie konkretne sytuacje kiedy pieniądze są wypłacane. Dowiedz się kiedy jest to możliwe i na jakich warunkach?

Osoby, które zdecydowały się na pozostanie w OFE (Otwartych Funduszach Emerytalnych), przekazują część składki emerytalnej (2,92%) na konto w ramach drugiego filaru. Zasadniczo środki wypłacane są wyłącznie w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego – nie ma zatem możliwości wcześniejszej wypłaty kapitału i przeznaczenia go na dowolny cel.

Suwak bezpieczeństwa – co to jest i jak działa?

Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które odpowiadają za reprezentowanie i zarządzanie OFE, zobowiązane są do stopniowego przekazywania środków zgromadzonych w ramach indywidualnych kont członka na konto w ZUS-ie. W myśl aktualnych przepisów, musi się to odbyć na 10 lat przed przejściem członka OFE na emeryturę.

Oznacza to, że wypłata środków z OFE odbywa się wyłącznie na konto w ZUS-ie, nie zaś bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy członka. Ponadto wypłata pieniędzy odbywa się z ustawy, tj. członek OFE nie musi wydawać żadnych dyspozycji. To Powszechne Towarzystwa Emerytalne zobowiązane są do dotrzymywania terminów i przekazywania środków w wyznaczonym czasie.

  • Wypłata po śmierci oszczędzającego w OFE

Środki zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu. Jeżeli ubezpieczony umrze przed przejściem na emeryturę, wówczas prawo do jego pieniędzy mają:

  • spadkobiercy
  • uposażeni – osoby wskazane przez ubezpieczonego w umowie, które zyskują uprawnienia do otrzymania pieniędzy po śmierci członka OFE.

W każdym z przypadków, wypłata środków odbywa się wyłącznie na wniosek osób uprawnionych. Do wniosku należy dołączyć również inne dokumenty, np. odpis aktu zgonu, dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość).

Wypłata pieniędzy po śmierci ubezpieczonego realizowana jest w dwóch formach:

  • na konto w OFE – dotyczy to małżonków, między którymi ustalona była wspólność majątkowa,
  • na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym – w przypadku pozostałych spadkobierców lub osób uposażonych.

Warto przy tym podkreślić, że procedura rozpatrzenia wniosku oraz przyznania środków trwa do kilku tygodni. Cały proces rozpoczyna się w momencie otrzymania kompletu dokumentów.