Pekao OFE

Z dniem 19 maja 2018 r.  na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, PTE PZU SA przejęło zarządzanie Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym (zarządzanym wcześniej przez Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne). 

PTE PZU będzie niezależnie zarządzało aktywami OFE Pekao od momentu przejęcia, aż do momentu likwidacji funduszu, na podstawie przepisów prawa, statutu funduszu i przyjętej dedykowanej polityki inwestycyjnej.

PTE PZU należy do Grupy PZU, zarządza OFE PZU (do którego należy ponad 2 mln członków) i DFE PZU z ponad 58 tys. oszczędzających). Jedynym akcjonariuszem PTE PZU SA jest PZU Życie SA. Od przejęcia zarządzania funduszem przez PTE PZU siedzibą funduszu jest al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa, agentem transferowym będzie nadal Pekao Financial Services Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21.

Likwidacja Pekao OFE rozpocznie się dnia 1 sierpnia 2018 r. a zakończy 12 października 2018 r. Z dniem likwidacji Pekao OFE członkowie tego funduszu zostaną członkami OFE PZU „Złota Jesień”. OFE PZU jest trzecim funduszem na rynku pod względem liczby członków (ponad 2 mln) i aktywów (22.482.717.618,52 na koniec lutego 2018 r.). Do czasu zakończenia likwidacji członkowie Pekao OFE będą obsługiwani przez PTE PZU SA i Agenta Transferowego (PFS), a także w placówkach Banku Pekao.

Informacje o stanie rachunku w Pekao OFE można uzyskać na Pekao24, infolinii 22 640 09 88 lub zamówić taką informację pod adresem: ptekontakt@pzu.pl albo pisemnie pod adresem:  

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
Skrytka pocztowa nr 2

02-696 Warszawa 113 

Od daty przejęcia zarządzania Pekao OFE przez PTE PZU, fundusz ten nie może zawierać umów z nowymi członkami. 

 

Zmiana danych

Aktualizacja danych

 

Członek Pekao OFE jest zobowiązany do informowania o:

 • każdorazowej zmianie danych widniejących na rachunku w Pekao OFE,

 • zawarciu małżeństwa i powstałych stosunkach majątkowych małżeńskich,

 • każdorazowej zmianie stosunków majątkowych istniejących między nim, a jego małżonkiem.


W celu dokonania aktualizacji danych na rachunku w Pekao OFE prześlij pisemną informację, możesz skorzystać z formularza zmiany danych.
Zmianę w stosunkach majątkowych małżeńskich zgłoś pocztą elektroniczną lub pisemnie (na formularzu albo w formie pisma).  

Zmiana osób uposażonych

W dowolnym momencie, Członek Pekao OFE może dokonać zmiany osób wskazanych na swoim rachunku w Pekao OFE, tj. osób, które będą dziedziczyć środki zgromadzone na rachunku Członka Funduszu.

W tym celu prześlij pisemną informację do Funduszu, możesz skorzystać z formularza. W przypadku wskazania więcej niż dwóch osób wypełnij kolejny formularz.

Formularze należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres Towarzystwa:

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
Skrytka pocztowa nr 2
02-696 Warszawa 113 

Uwaga!

Złożenie powyższych formularzy powoduje odwołanie poprzednich wskazań Członka Funduszu, dotyczących wszystkich osób wskazanych.

Usunięcie osób wskazanych na rachunku Członka

Członek Funduszu może usunąć osoby wskazane do otrzymania środków na wypadek śmierci  poprzez przesłanie pisemnej dyspozycji na ww. adres.

 
 

Informacje o środkach zgromadzonych na rachunku w Pekao OFE

Informacje o stanie rachunku w Pekao OFE można uzyskać na Pekao24, infolinii 22 640 09 88 

lub zamówić taką informację pod adresem ptekontakt@pzu.pl albo pisemnie pod adresem:  

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
Skrytka pocztowa nr 2
02-696 Warszawa 113 

Informacje o środkach na email

Za zgodą członka Pekao OFE, Fundusz może wysyłać informacje o środkach zgromadzonych na rachunku e-mailem na adres wskazany przez członka.
Zgodę możesz wyrazić wypełniając formularz, podpisz go i prześlij do Funduszu. Usługa jest bezpłatna. Szczegóły w Regulaminie usługi.

Wypłata środków po śmierci członka OFE

 Zasady wypłaty środków po zmarłym Członku OFE określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (dalej zwaną "Ustawą").

Wypłaty są realizowane:

 • w ramach wypłaty transferowej na rzecz małżonka/byłego małżonka w zakresie w jakim środki stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • w formie gotówkowej na rzecz osób wskazanych przez Członka Funduszu, a w przypadku ich braku na rzecz spadkobierców.

Mając na uwadze dobro członków otwartych  funduszy emerytalnych i osób, którym przysługują po ich śmierci środki zgromadzone w tych funduszach, powszechne towarzystwa emerytalne zrzeszone w Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych postanowiły przyjąć wspólne standardy informowania osób zainteresowanych o przysługujących im prawach oraz zasadach wypłaty tych środków. Treść standardów prezentujemy poniżej.

Zgon Członka Funduszu można zgłosić:

 • elektronicznie na adres: ptekontakt@pzu.pl 
 • telefonicznie: pod numerem 22 640 09 88, w godzinach 9.00-17.00,
 • korespondencyjnie na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., skrytka pocztowa nr 2, 02-696 Warszawa 113.
 • w wybranych placówkach Banku Pekao S.A.

Zgłaszając zgon członka Funduszu podaj dane osoby zmarłej:

 • Imię i Nazwisko,
 • Numer rachunku w Funduszu,
 • PESEL,
 • Datę urodzenia.

Po otrzymaniu informacji o zgonie członka Funduszu pracownik PTE PZU SA ustala dane osób  uprawnionych i kieruje do nich korespondencję zawierającą wykaz dokumentów niezbędnych do wypłaty środków po zmarłym Członku Funduszu.

 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: