Plan inwestycyjny KOMFORT

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. zaprzestaje się zawierania umów dotyczących Planu Inwestycyjnego PRESTIŻ i Planu Inwestycyjnego KOMFORT, z zachowaniem obsługi posprzedażowej produktów w oddziałach PZU.

Charakterystyka Planu Inwestycyjnego KOMFORT

Plan Inwestycyjny KOMFORT cechuje:

 • wymóg systematyczności wpłat
 • niska wymagana miesięczna wpłata – wystarczy wpłacać 100 zł
 • możliwość wyboru programu inwestowania wpłat

Klient ma do wyboru jeden z dwóch programów inwestowania:

 • program optymalny przeznaczony jest dla klientów o umiarkowanej skłonności do ryzyka, ale zorientowanych na osiąganie dochodów przewyższających zyski z lokat bankowych; w ramach tego programu wpłacane przez klienta pieniądze dzielone są, zgodnie z zaleceniem fachowców, pomiędzy dwa subfundusze: PZU Akcji KRAKOWIAK (25%) oraz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (75%)
 • program indywidualny przeznaczony jest dla klientów, którzy chcą samodzielnie tworzyć strategię inwestycyjną na bazie subfunduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach Planu Inwestycyjnego KOMFORT

W ramach programu indywidualnego dostępne są następujące subfundusze inwestycyjne TFI PZU.:

Inwestowanie w Planie Inwestycyjnym KOMFORT daje możliwość:

 • bezpłatnych, nielimitowanych zmian programów inwestowania, a także sposobu podziału wpłat pomiędzy fundusze/subfundusze w przypadku programu indywidualnego
 • bezpłatnych, nielimitowanych przeniesień zgromadzonych środków między subfunduszami
 • składania zleceń telefonicznych i internetowych
 • otwarcia rejestru dla osoby z ograniczoną zdolnością lub bez zdolności do czynności prawnych, dzięki czemu taki produkt może być otwarty przez rodziców dla dzieci
 • korzystania z rachunku alokowanego (jeden rachunek do wpłat jednocześnie na kilka funduszy/subfunduszy inwestycyjnych)
 • swobodnego dzielenia środków między subfundusze dostępne w programie indywidualnym (procentowy podział wpłat między wybrane subfundusze określa klient)

 

Charakterystyka subfunduszy

W ramach Planu Inwestycyjnego KOMFORT dostępne są następujące subfundusze:

 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu
 • PZU SEJF+ inwestuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a jednocześnie są zainteresowani krótkoterminowym lokowaniem środków
 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i w akcje. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek)
 • PZU Zrównoważony inwestuje aktywa w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne
 • PZU Akcji KRAKOWIAK inwestuje aktywa w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie SA. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne w krótkim terminie
 • PZU Aktywny Akcji Globalnych inwestuje przede wszystkim w oparciu o akcje kupowane na najpłynniejszych rynkach światowych, tj. amerykańskim i europejskim. Polityka inwestycyjna funduszu umożliwia lokowanie środków również na innych rynkach (np.: japońskim, a także polskim czy na niektórych rynkach wschodzących), pod warunkiem zidentyfikowania okazji inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu oraz odpowiedniej kapitalizacji rynkowej, zapewniającej wysoką płynność.

 

Opłaty

Opłaty manipulacyjne przy nabywaniu jednostek uczestnictwa w ramach Planu Inwestycyjnego KOMFORT:

 • opłata pobierana w ramach pierwszej wpłaty jako określony procent od skumulowanej wartości miesięcznych wpłat deklarowanych w okresie pierwszych 5 lat obowiązywania umowy.

Deklarowana miesięczna kwota wpłaty w zł Suma wpłat deklarowanych w okresie 5 lat Wysokość opłaty manipulacyjnej w proc. Wysokość skumulowanej opłaty manipulacyjnej w zł
100 6.100 2,5% 152,50
200 12.200 2,3% 280,60
300 18.300 2,1% 384,30
400 24.400 1,9% 463,60
500 30.500 1,7% 518,50
600 36.600 1,5% 549,00
700 42.700 1,4% 597,80
800 48.800 1,3% 634,40
900 54.900 1,2% 658,80
1000 61.000 1,1% 671,00

 • opłaty manipulacyjne przy zamianie jednostek uczestnictwa między subfunduszami:

brak opłat, brak ograniczeń w zakresie ilości zleceń zamiany.

 • opłaty manipulacyjne przy zmianie programu inwestowania:

brak opłat, brak ograniczeń w zakresie ilości dyspozycji zmiany programu inwestowania lub zmiany podziału wpłat w ramach programu indywidualnego.

 • opłaty manipulacyjne przy odkupieniu jednostek uczestnictwa:

2% wartości jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu, jeżeli odkupienie jednostek nastąpi w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy.

 • Jeden raz w okresie obowiązywania umowy Uczestnik ma prawo dokonania wypłaty w maksymalnej wysokości 10% łącznej kwoty dotychczasowych wpłat bez naliczania opłaty manipulacyjnej, przy czym wypłata może obejmować środki zgromadzone w jednym lub kilku subfunduszach
 • Opłaty za zarządzanie subfunduszami w ramach Planu Inwestycyjnego KOMFORT*:
Subfundusz Opłata za zarządzanie
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 1,5%
PZU SEJF+ 1,0%
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 2,5%
PZU Zrównoważony 3,0%
PZU Akcji KRAKOWIAK 4,0%
PZU Aktywny Akcji Globalnych 4,0%

* w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej wartości aktywów netto w danym roku obrotowym, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty