Plan inwestycyjny PRESTIŻ

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. zaprzestaje się zawierania umów dotyczących Planu Inwestycyjnego PRESTIŻ i Planu Inwestycyjnego KOMFORT, z zachowaniem obsługi posprzedażowej produktów w oddziałach PZU.

Charakterystyka Planu Inwestycyjnego PRESTIŻ

Plan Inwestycyjny PRESTIŻ cechuje:

 • brak początkowych opłat manipulacyjnych – alokacja 100% każdej wpłaty
 • swoboda w dokonywaniu kolejnych wpłat (w momencie przystąpienia do Planu Uczestnik nie deklaruje częstotliwości ani wysokości przyszłych wpłat – dopłaty są dobrowolne oraz w dowolnych terminach)
 • możliwość wyboru programu inwestowania wpłat

Klient ma do wyboru jeden z dwóch programów inwestowania:

 • program optymalny przeznaczony jest dla Klientów o umiarkowanej skłonności do ryzyka, ale zorientowanych na osiąganie dochodów przewyższających zyski z lokat bankowych; w ramach tego programu wpłacane przez klienta pieniądze dzielone są, zgodnie z zaleceniem fachowców, pomiędzy dwa subfundusze: PZU Akcji KRAKOWIAK (25%) oraz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (75%)
 • program indywidualny przeznaczony jest dla klientów, którzy chcą samodzielnie tworzyć strategię inwestycyjną na bazie subfunduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach Planu Inwestycyjnego PRESTIŻ

W ramach programu indywidualnego dostępne są następujące subfundusze inwestycyjne TFI PZU:

Inwestowanie w Planie Inwestycyjnym PRESTIŻ daje możliwość:

 • swobodnego dzielenia środków między subfundusze dostępne w programie indywidualnym (procentowy podział wpłat między wybrane subfundusze określa klient)
 • bezpłatnych, nielimitowanych zmian programów inwestowania (sposobu podziału) wpłat
 • bezpłatnych, nielimitowanych przeniesień zgromadzonych środków między subfunduszami
 • składania zleceń telefonicznych i internetowych
 • odkupienia środków po upływie 5 lat bez uiszczania opłaty manipulacyjnej
 • jednorazowego, w okresie obowiązywania umowy, odkupienia do 10% łącznej kwoty dotychczasowych wpłat bez opłaty manipulacyjnej
 • otwarcia rejestru osoby z ograniczoną zdolnością lub bez zdolności do czynności prawnych
 • korzystania z rachunku alokowanego (jeden rachunek do wpłat jednocześnie na kilka subfunduszy inwestycyjnych)

Charakterystyka subfunduszy

W ramach Planu Inwestycyjnego PRESTIŻ dostępne są następujące subfundusze:

 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu
 • PZU SEJF+ inwestuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a jednocześnie są zainteresowani krótkoterminowym lokowaniem środków
 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i w akcje. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek)
 • PZU Zrównoważony inwestuje aktywa w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.
 • PZU Akcji KRAKOWIAK inwestuje aktywa w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie SA. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne w krótkim terminie
 • PZU Aktywny Akcji Globalnych inwestuje przede wszystkim w oparciu o akcje kupowane na najpłynniejszych rynkach światowych, tj. amerykańskim i europejskim. Polityka inwestycyjna funduszu umożliwia lokowanie środków również na innych rynkach (np.: japońskim, a także polskim czy na niektórych rynkach wschodzących), pod warunkiem zidentyfikowania okazji inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu oraz odpowiedniej kapitalizacji rynkowej, zapewniającej wysoką płynność.

Opłaty

 

Opłaty manipulacyjne przy nabywaniu jednostek uczestnictwa w ramach Planu Inwestycyjnego PRESTIŻ: brak opłat, kwota wpłaty jest inwestowana w 100%.

 • Opłaty manipulacyjne przy odkupieniu jednostek uczestnictwa kategorii B:

1 rok trwania Planu4,5%
2 rok trwania Planu4,5%
3 rok trwania Planu3,0%
4 rok trwania Planu2,0%
5 rok trwania Planu1,0%

 • Opłaty za zarządzanie subfunduszami w ramach Planu Inwestycyjnego PRESTIŻ*:

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ1,5%
PZU SEJF+1,0%
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK2,5%
PZU Zrównoważony3,0%
PZU Akcji KRAKOWIAK4,0%
PZU Aktywny Akcji Globalnych4,0%

* w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej wartości aktywów netto w danym roku obrotowym, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty