Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Jesteśmy nr 1 na rynku PPE w Polsce

Grupa PZU jest niekwestionowanym liderem rynku pracowniczych programów emerytalnych w Polsce. W ramach pionu PZU Inwestycje, w skład którego wchodzą programy z TFI PZU i PZU Życie, według danych na koniec grudnia 2016 r. prowadzimy 501 pracowniczych programów emerytalnych. Wartość zgromadzonych w nich środków przekracza 4,8 mld zł, a liczba uczestników to około 185 tys. osób. To oznacza, że co drugi Polak, który posiada PPE, korzysta z naszej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Zaufało nam blisko 50 proc. pracodawców, którzy zdecydowali się na wprowadzenie w swoich firmach PPE. 

Dziękujemy za to zaufanie!

 

 

 Wskaźniki rynku kapitałowego dla Grupy PZU

Liczba programów

Aktywa (w mld zł)

Liczba uczestników (tys. osób)

Pion PZU Inwestycje

501

4,85

185,3

Rynek ogółem

1036

11,4

395,6

Udział pionu PZU Inwestycje w rynku PPE

48,36%

42,54%

46,84%

Charakterystyka ogólna

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) zostały wprowadzone i uregulowane w ramach reformy systemu ubezpieczeń społecznych, jako całkowicie dobrowolny i ogólnodostępny system zorganizowanego oszczędzania, przeznaczony dla osób, które chcą dodatkowo powiększyć swoją emeryturę. Uczestnictwo w trzecim filarze stwarza możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu życia po przejściu na emeryturę. 

PPE tworzone są w zakładach pracy z inicjatywy pracodawcy, za zgodą reprezentacji pracowników. Może do nich przystąpić każdy pracownik, spełniający warunki określone w umowie zakładowej zawieranej pomiędzy pracodawca ą reprezentacją pracowników.

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to najkorzystniejsza forma oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego, która umożliwia systematyczne gromadzenie pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Składka podstawowa finansowana jest przez pracodawcę, jej wysokość może być określona w sposób:

 • kwotowy
 • procentowy
 • procentowy z kwotowym ograniczeniem

jednak nie może przekroczyć 7% miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika.

Uczestnik PPE może również, o ile przewiduje to umowa zakładowa, dodatkowo powiększać swoje oszczędności tworzące jego przyszły kapitał emerytalny, poprzez zadeklarowanie składki dodatkowej. Składka dodatkowa inwestowana jest na takich samych warunkach, jak składka podstawowa i korzysta z przywilejów grupowego inwestowania w subfundusze.

W ramach PZU Inwestycje prowadzimy pracownicze programy emerytalne oparte o fundusze inwestycyjne oraz oparte o produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne. 

Dlaczego PPE w Grupie PZU ?

Warto stworzyć z nami Pracowniczy Program Emerytalny ponieważ:

 • jesteśmy liderem rynku PPE w Polsce (prowadzimy ponad 500 PPE dla ponad 180 tys. osób)
 • posiadamy bardzo bogate doświadczenie w zakresie długoterminowego zarządzania środkami finansowymi na cele emerytalne 
 • posiadamy wiedzę i ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i rejestracji wniosków zgodnie z wymaganiami ustawy o PPE
 • dysponujemy zapleczem informatycznym własnego agenta transferowego, mogącego automatycznie przetwarzać pliki składkowe
 • posiadamy własny program informatyczny Kurier PPE umożliwiający współpracę z systemami kadrowo - płacowymi w celu obsługi PPE
 • organizujemy i prowadzimy spotkania informacyjne dla pracowników w celu przedstawienia zasad funkcjonowania oraz korzyści wynikających z uczestnictwa w PPE
 • dostarczamy profesjonalnie przygotowane materiały informacyjne dla pracodawców, pracowników (ulotki informacyjne, plakaty o PPE, artykuły do gazetek zakładowych, prezentacje do Intranetu, itp.)
 • wyniki inwestycyjne subfunduszy znajdujących się w naszej ofercie są konkurencyjne
 • cieszymy się dużą renomą
 • procesy inwestycyjne są jasno zdefiniowane, zaś style zarządzania konsekwentne, nastawione na stabilność, kontrolę ryzyka i ochronę kapitału klientów subfunduszy
 • potrafimy elastycznie dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych
 • dajemy wybór – w ramach PZU Inwestycje prowadzimy pracownicze programy emerytalne oparte o fundusze inwestycyjne oraz oparte o produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne 
 • jako jedyni otrzymaliśmy prestiżowe godło Teraz Polska, któremu patronuje Prezydent RP

Korzyści dla pracodawcy i pracownika

Przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego dla pracodawcy to:

 • wzmocnienie prestiżu zakładu pracy wśród pracowników oraz potencjalnych inwestorów
 • atrakcyjny element polityki płacowej, składki dodatkowe oznaczają podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników, przy mniejszych kosztach
 • oszczędność, bo kwoty składek podstawowych nie są wliczone do wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne (do 7% wynagrodzenia pracownika)
 • inwestycja, bo wydatki poniesione na prowadzenie programu stanowią koszty uzyskania przychodu

Przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego dla pracownika to:

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa finansowego poprzez znaczące uzupełnienie przyszłej emerytury
 • większe zarobki, bo składki wpłacane przez pracodawcę oznaczają podwyższenie wynagrodzenia nawet do 7%
 • oszczędność, bo dochód z inwestycji oraz przyszłe świadczenie z tytułu PPE są zwolnione z podatku dochodowego, większe zyski, bo pracownicy mogą zadeklarować składkę dodatkową i oszczędzać większe kwoty na cele emerytalne, co jest znacznie korzystniejsze od indywidualnego oszczędzania, poza PPE

Grupa PZU oferuje dwie formy PPE:

 • PPE w formie odprowadzania składek do funduszu inwestycyjnego.
 • PPE w formie ubezpieczeniowej,

 

PPE w formie odprowadzania składek do funduszu inwestycyjnego to program o charakterze czysto inwestycyjnym – inwestowane jest 100% składki. Każdy uczestnik PPE może wybrać najlepszą dla siebie strategię inwestycyjną. Wszystkie subfundusze inwestycyjne charakteryzują się:

 • przejrzystą polityką inwestycyjną, szczegółowo opisaną w prospektach informacyjnych
 • niskimi, jasno określonymi kosztami obsługi
 • relatywnie wyższymi zyskami w stosunku do innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku
 • łatwym dostępem do informacji na temat wartości środków zgromadzonych przez uczestnika – możliwość dostępu do rejestrów uczestnictwa za pośrednictwem Internetu
 • bezpieczeństwem gwarantowanym przez ustawę o funduszach inwestycyjnych oraz nadzór KNF.

 

PPE w formie ubezpieczeniowej opartej na umowie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, to program, który poza częścią inwestycyjną, dodatkowo oferuje wedle uznania i potrzeby pracodawcy oraz pracowników ochronę życia uczestnika przez 24 godziny na dobę w każdym miejscu na świecie w następującym zakresie:

 • świadczenia z tytułu śmierci uczestnika programu,
 • dodatkowego świadczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • dodatkowego świadczenia na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • dodatkowego świadczenia na wypadek niezdolności do pracy.

Wysokość świadczeń oraz sumy ubezpieczenia uzależniona jest od ustalonej przez pracodawcę oraz stronę społeczną części składki na ochronę ubezpieczeniową, która może kształtować się w przedziale od 1 do 15% składki podstawowej. Wpływ na ich wysokość ma również liczebność grupy oraz jej struktura wiekowo-płciowa. W przypadku śmierci uczestnika PPE, PZU Życie SA wypłaca uposażonym lub spadkobiercom świadczenie będące sumą wartości zgromadzonych środków i dodatkowo określonej w umowie sumy ubezpieczenia.

 

Nagrody

W 2011 r. Pracowniczy Program Emerytalny prowadzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA został uhonorowany Polskim Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”. To prestiżowe godło, któremu patronuje Prezydent RP, jest przyznawane najlepszym polskim produktom i usługom, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym są lub mogą stać się wzorem dla innych. 

Akty prawne

Skontaktuj się z nami

Szczegółowe informacje na temat Pracowniczego Programu Emerytalnego TFI PZU uzyskają Państwo:

 • dzwoniąc pod numer telefonu 22 582 28 99
 • pisząc na adres ppe@pzu.pl

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane produkty