Program Inwestycyjny PZU Portfele Kapitałowe

Dla kogo?

Program inwestycyjny PZU Portfele Kapitałowe przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych, które:

 • chcą z dowolną częstotliwością inwestować wolne środki
 • nie chcą tracić czasu na analizę i konstruowanie własnego portfela, mając do wyboru gotowe rozwiązanie
 • oczekują swobodnego dostępu do zgromadzonych środków
 • chcą efektywnie ulokować swoje oszczędności bez opłat manipulacyjnych przy nabyciu oraz przy umorzeniu jednostek uczestnictwa

Charakterystyka Programu

W ramach Programu dostępne będą zróżnicowane Portfele charakteryzujące się odmiennym ryzykiem oraz różnym potencjałem wzrostu:

 • PZU Portfel Spokojny
 • PZU Portfel Umiarkowany
 • PZU Portfel Pół na Pół
 • PZU Portfel Dynamiczny
 

Alokacja w ramach poszczególnych Portfeli:

 

 

 

 

 

Program inwestycyjny PZU Portfele Kapitałowe cechuje:

 • brak początkowych opłat manipulacyjnych – alokacja 100% każdej wpłaty (promocja do odwołania)
 • swoboda w dokonywaniu kolejnych wpłat (w momencie przystąpienia do Programu Uczestnik nie deklaruje częstotliwości ani wysokości przyszłych wpłat – dopłaty są dobrowolne oraz w dowolnych terminach)
 • możliwość otwarcia przez uczestnika kilku Portfeli w ramach Programu
 • możliwość zamiany wybranego Portfela na inny w trakcie trwania umowy bez ponoszenia opłat
 • dywersyfikacja inwestycji – lokowanie środków w kilku subfunduszach o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej
 • sztywna alokacja oraz automatyczny rebalansing do alokacji modelowej dwa razy w roku (6 miesięcy od pierwszej wpłaty do Portfela)
 • optymalizacja podatkowa – zmiany pomiędzy portfelami nie pociągają za sobą konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych

 

Horyzont inwestycyjny:

 • PZU Portfel Spokojny – min. 1 rok
 • PZU Portfel Umiarkowany – min. 2 lata
 • PZU Portfel Pół na Pół min. 4 lata
 • PZU Portfel Dynamiczny min. 5 lat

 

Stopień ryzyka

Wskazany w opisie poszczególnych subfunduszu wchodzących w skład Programu PZU Portfele Kapitałowe.

 

Charakterystyka subfunduszy

W ramach Programu inwestycyjnego PZU Portfele Kapitałowe środki inwestowane są w następujące fundusze:

PZU Gotówkowy inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych krótkoterminowym lokowaniem środków i oczekujących zysków na poziomie zbliżonym do lokaty bankowej.
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. 
PZU SEJF+ inwestuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a jednocześnie są zainteresowani krótkoterminowym lokowaniem środków.
PZU Energia Medycyna Ekologia inwestuje aktywa w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, wynikające z dużego zaangażowania subfunduszu w akcje.
PZU Akcji KRAKOWIAK inwestuje aktywa w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne w krótkim terminie.
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje aktywa w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach oraz bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych przede wszystkim na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wyższego wzrostu wartości swojej inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat) i akceptujących bardzo wysokie ryzyko w krótkim terminie.
PZU Aktywny Akcji Globalnych inwestuje przede wszystkim w oparciu o akcje kupowane na najpłynniejszych rynkach światowych, tj. amerykańskim i europejskim. Polityka inwestycyjna funduszu umożliwia lokowanie środków również na innych rynkach (np.: japońskim, a także polskim czy na niektórych rynkach wschodzących), pod warunkiem zidentyfikowania okazji inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu oraz odpowiedniej kapitalizacji rynkowej, zapewniającej wysoką płynność.

Minimalne kwoty wpłat

Minimalne kwoty wpłat wynoszą:

 • pierwsza wpłata – 5.000 zł (promocja do odwołania)
 • każda kolejna wpłata – minimum 1.000 zł

Opłaty

Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa w ramach Programu PZU Portfele Kapitałowe - BRAK (promocja do odwołania).

Opłata manipulacyjna za odkupienie jednostek uczestnictwa w ramach Programu PZU Portfele Kapitałowe zostanie pobrana tylko w pierwszym roku od dokonania rozliczenia pierwszej wpłaty do Portfela w wysokości 1%. W kolejnych latach BRAK opłaty.
 
Opłaty za zarządzanie subfunduszami w ramach Programu PZU Portfele Kapitałowe *:
 
SubfunduszOpłata za zarządzanie
PZU Gotówkowy0,8%
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ1,5%
PZU Sejf+0,6%
PZU Akcji KRAKOWIAK4,0%
PZU Energia Medycyna Ekologia2,5%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek4,0%
PZU Aktywny Akcji Globalnych4,0%
 
* w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej wartości aktywów netto w danym roku obrotowym, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa       

Jak przystąpić do Programu

Przystąpienie do Programu PZU Portfele Kapitałowe wymaga kilku kroków:

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej: