PZU Akcji NOWA EUROPA

Dla kogo?

Subfundusz polecany jest osobom, które:

  • poszukują korzyści w postaci wzrostu wartości aktywów wynikającego z oczekiwanego szybkiego tempa rozwoju gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej
  • są zainteresowane korzystną dywersyfikacją swoich oszczędności
  • oczekują ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w długim terminie
  • są w stanie zaakceptować ryzyko związane z inwestowaniem powierzonych środków na środkowo- i wschodnioeuropejskim rynku akcji

Z lokowaniem pieniędzy w fundusze/subfundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje oraz kwity depozytowe, emitowane przez podmioty z siedzibą w państwach regionu europejskich rynków wschodzących.

Polityka inwestycyjna

Akcje, emitowane na ich podstawie kwity depozytowe, oraz prawa do akcji spółek będą stanowić łącznie co najmniej 50% wartości aktywów subfunduszu. Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe, wyemitowane przez podmioty z siedzibą w jednym państwie, oraz kwity depozytowe, wyemitowane na podstawie akcji spółek z siedzibą w tym państwie, mogą stanowić do 35% aktywów subfunduszu, za wyjątkiem papierów wartościowych emitowanych przez podmioty z siedzibą w Polsce, w które subfundusz może lokować do 50% swoich aktywów.

Minimalny udział akcji w portfelu wynosi 50%. Całkowita wartość instrumentów dłużnych nie może przekroczyć 50%.

Subfundusz inwestuje powierzone środki w akcje oraz kwity depozytowe wyselekcjonowanych spółek giełdowych regionu europejskich rynków wschodzących, który obejmuje m.in. takie państwa jak Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Federacja Rosyjska, Turcja, Estonia, Litwa i Łotwa. Subfundusz umożliwia osiąganie korzyści wynikających z procesu konwergencji, który dokonuje się w tych krajach, czyli wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego w stosunku do państw Europy Zachodniej.

Zarządzający dokonuje doboru papierów wartościowych do portfela lokat subfunduszu w oparciu o analizę fundamentalną. Kryterium selekcji papierów wartościowych jest dążenie do osiągnięcia możliwie jak najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Dłużne papiery wartościowe dobierane są m.in. w oparciu o analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji, oraz ryzyka walutowego. Zarządzający dokonuje realokacji aktywów pomiędzy poszczególnymi rynkami krajów znajdujących się w różnych fazach procesu konwergencji, w celu optymalizacji oczekiwanej stopy zwrotu i ponoszonego ryzyka.

 

 

 

Ryzyko inwestycyjne

 

 

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje.

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

55% indeks CECE EUR + 25% indeks RDX EUR + 15% indeks ISE National-30 + 5% WIBID 1M x (1-stopa rezerwy obowiązkowej)

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty