PZU Aktywny Akcji Globalnych

Dla kogo?

Subfundusz polecany jest osobom, które akceptują ryzyko związane z inwestowaniem części powierzonych środków w akcje oraz poszukują inwestycji, która w dłuższym okresie może przynieść wysoki zysk.

Z lokowaniem pieniędzy w fundusze/subfundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu jako subfunduszu absolutnej stopy zwrotu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat. Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w Aktywach Subfunduszu podejmowane będą przede wszystkim z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych.

 

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna:

·       instrumenty udziałowe takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, mogą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Funduszu;

·       dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, mogą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Funduszu;

·      Fundusz nie lokuje Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa;

 

·      jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na instrumenty udziałowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, mogą stanowić do 50% wartości Aktywów Subfunduszu.

 

Ryzyko inwestycyjne

 

 

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się średnią zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje.

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

8% rocznie

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty