PZU Akcji Rynków Rozwiniętych

Dla kogo

Subfundusz jest adresowany do inwestorów:

  • zainteresowanych czerpaniem zysków z inwestycji na rynkach zagranicznych
  • oczekujących możliwości elastycznego reagowania na sytuację rynkową w postaci łatwego przenoszenia środków między subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych*
  • chcących w łatwy sposób zbudować portfel inwestycyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb
  • chcących inwestować w fundusze inwestycyjne również w Euro

*) zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi funduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.

Polityka inwestycyjna

W skład portfela wchodzą tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (głównie fundusze indeksowe ETF), których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie co najmniej 50% wartości ich aktywów w akcje notowane na rynkach krajów rozwiniętych.

 

 

Ryzyko inwestycyjne

 
 
 
 
 
Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje.

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

Portfel składający się z:

1)    indeksu MSCI USA z wagą 0,25,

2)    indeksu MSCI Japan z wagą 0,20,

3)    indeksu MSCI United Kingdom z wagą 0,15,

4)    indeksu MSCI Germany z wagą 0,15,

5)    indeksu S&P/ASX 200 z wagą 0,10,

6)    indeksu MSCI France z wagą 0,05,

7)    indeksu MSCI Italy z wagą 0,05,

8)    WIBID 1M x (1 – stopa rezerwy obowiązkowej) z wagą 0,05,

rebalansowany raz w miesiącu.

Indeksy MSCI dla poszczególnych krajów są obliczane i publikowane przez Morgan Stanley Capital International Inc. i odzwierciedlają zmiany cen akcji na giełdach w tych krajach.

Indeks S&P/ASX 200 – indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji notowanych na giełdzie w Australii (Australian Securities Exchange), publikowany przez Standard & Poor’s.

WIBID 1M - oznacza oferowaną stawkę oprocentowania 1-miesięcznych depozytów na rynku międzybankowym w skali roku.

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty