PZU Akcji Rynków Wschodzących

Dla kogo

Subfundusz jest adresowany do inwestorów:

  • zainteresowanych czerpaniem zysków z inwestycji na rynkach zagranicznych
  • oczekujących możliwości elastycznego reagowania na sytuację rynkową w postaci łatwego przenoszenia środków między subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych*
  • chcących w łatwy sposób zbudować portfel inwestycyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb
  • chcących inwestować w fundusze inwestycyjne również w Euro

*) zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi funduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje środki na rynkach akcji krajów rozwijających się, które odnotowują wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego (tzw. rynkach wschodzących). Może zatem dokonywać inwestycji w Chinach, Indiach, krajach Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej, Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki.

Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na zmiany kursów akcji i indeksów akcji rynków wschodzących (m. in. tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, głównie indeksowych Exchange Traded Funds, akcje, kwity depozytowe, instrumenty pochodne).

Subfundusz nie zabezpiecza ryzyka zmian kursów walut w których denominowane są instrumenty finansowe względem waluty polskiej.

 

 

Ryzyko inwestycyjne

 

 

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na zmiany kursów akcji i indeksów akcji tzw. rynków wschodzących (emerging markets).

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

Portfel składający się z:

1)    indeksu MSCI China z wagą 0,25,

2)    indeksu MSCI India z wagą 0,15,

3)    indeksu MSCI Brazil z wagą 0,15,

4)    indeksu MSCI Russia z wagą 0,15,

5)    indeksu CECE EUR z wagą 0,10,

6)    indeksu MSCI Turkey z wagą 0,075,

7)    indeksu FTSE/JSE TOP 40 z wagą 0,075,

8)    WIBID 1M x (1 – stopa rezerwy obowiązkowej) z wagą 0,05,

rebalansowany raz w miesiącu.

Indeksy MSCI dla poszczególnych krajów są obliczane i publikowane przez Morgan Stanley Capital International Inc. i odzwierciedlają zmiany cen akcji na giełdach w tych krajach.

Indeks CECE EUR – indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji notowanych na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Węgry), publikowany przez Wiener Boerse.

Indeks FTSE/JSE TOP 40 – indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Południowej Afryce (Johannesburg Stock Exchange), publikowany przez FTSE.

WIBID 1M - oznacza oferowaną stawkę oprocentowania 1-miesięcznych depozytów na rynku międzybankowym w skali roku.

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty