PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Dla kogo

Subfundusz jest adresowany do inwestorów:

  • zainteresowanych czerpaniem zysków z inwestycji na rynkach finansowych
  • oczekujących możliwości elastycznego reagowania na sytuację rynkową w postaci łatwego przenoszenia środków między subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych*
  • chcących w łatwy sposób zbudować portfel inwestycyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb
  • chcących inwestować w fundusze inwestycyjne również w Euro

*) zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi funduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.

Polityka inwestycyjna

W skład portfela wchodzą udziałowe papiery wartościowe, wyemitowane przez spółki wypłacające dywidendę.

 

Ryzyko inwestycyjne

 

 

 

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w udziałowe papiery wartościowe (akcje).

 

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

Portfel składający się w 90% z indeksu WIG i w 10% ze stawki WIBID 1M * (1 – stopa rezerwy obowiązkowej).

WIBID 1M – oznacza oferowaną stawkę oprocentowania (w skali roku) jednomiesięcznych depozytów na rynku międzybankowym.

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty