PZU Dłużny Aktywny

Dla kogo?

Subfundusz został utworzony z myślą o osobach, które:

 

  • są zainteresowane inwestowaniem oszczędności na rynku dłużnych papierów wartościowych, m.in. w obligacje, bony skarbowe najbardziej wiarygodnych emitentów
  • chcą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze/subfundusze akcyjne
  • poszukują alternatywy w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych
  • cenią sobie nieograniczony dostęp do zainwestowanych pieniędzy

Cel inwestycyjny

Podstawowym celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu lokat.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Polityka inwestycyjna

 Aktywa subfunduszu lokowane są w:

- minimum 50% w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej. 
 
 
 
 

Ryzyko inwestycyjne

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

 

Benchmark

TBSPi – wartość indeksu Treasury Bond Spot Poland 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej: