PZU Energia Medycyna Ekologia

Dla kogo

 

 

Subfundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

  • poszukują atrakcyjnej formy inwestowania, wykorzystując jednocześnie potencjał sektora medycznego, energetycznego oraz ekologicznego
  • oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie
  • akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego.
 

Polityka inwestycyjna

W skład portfela inwestycyjnego wchodzą instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o wartości - maksymalnie 50% oraz udziałowe papiery wartościowe obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe spółek, które stanowią  minimalnie 50% wartości aktywów netto subfunduszu.

Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą:

  • energetyczną (producenci i dystrybutorzy energii elektrycznej, spółki zajmujące się budową elektrowni i infrastruktury energetycznej)
  • ochrony zdrowia (spółki farmaceutyczne i biotechnologiczne, w tym producenci i dystrybutorzy leków innowacyjnych, generycznych i OTC, producenci sprzętu medycznego, spółki diagnostyczne i sprzętu medycznego, świadczeniodawcy usług medycznych, spółki zajmujące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia)
  • ochrony środowiska naturalnego (spółki produkujące energię ze źródeł odnawialnych, spółki zajmujące się recyklingiem)

 

 

Ryzyko inwestycyjne

 

 

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek, w tym denominowane w walutach obcych.

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

90% MSCI World Health Care  + 10% WIBID 1M

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty