Dla kogo?

Subfundusz jest skierowany do osób, które:

  • chcą inwestować w akcje dobrych spółek, a jednocześnie wolą powierzyć zarządzanie swoimi pieniędzmi specjalistom, którzy doskonale znają rynek kapitałowy
  • zdają sobie sprawę z wahań kursów giełdowych i akceptują nawet znaczne okresowe zmiany wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu

Z lokowaniem pieniędzy w fundusze/subfundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Cel inwestycyjny

Długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje minimum 50% swoich aktywów w akcje.

Zarządzający dokonuje doboru akcji w oparciu o analizę fundamentalną, poszukując papierów wartościowych o jak najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Dłużne papiery wartościowe dobierane są m. in. w oparciu o analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji. Decyzje o alokacji aktywów Subfunduszu podejmowane są z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej w kraju i zagranicą.

 

 

Ryzyko inwestycyjne

 

 

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje.

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

90% WIG i 10% stopa WIBID 1M

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty