Dla kogo?

Subfundusz polecany jest osobom, które:

  • oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w dłuższym terminie
  • są w stanie zaakceptować ryzyko znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa, związanych ze zmianą kursów akcji na giełdzie
  • są zainteresowane korzystną dywersyfikacją swoich oszczędności

Z lokowaniem pieniędzy w fundusze/subfundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest dynamiczny wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu inwestycji, głównie w akcje małych i średnich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Ich udział w portfelu nie powinien spaść poniżej 70%. Dla uzupełnienia portfela subfundusz może nabywać akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Akcje dobierane są w oparciu o analizę fundamentalną. Pozostałą część portfela mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Polityka inwestycyjna

Udział w portfelu inwestycyjnym subfunduszu udziałowych papierów wartościowych emitowanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie wchodzących w skład indeksu WIG20 oraz kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie akcji takich spółek może stanowić co najmniej 70% wartości aktywów subfunduszu. Dla uzupełnienia portfela subfundusz może on nabywać pozostałe papiery wartościowe do wartości stanowiącej 30% aktywów subfunduszu.

Podstawowym kryterium selekcji lokat subfunduszu jest dążenie do osiągnięcia możliwie jak najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Dobór akcji dokonywany jest w szczególności w oparciu o analizę fundamentalną, z uwzględnieniem m.in. takich czynników jak bieżące i prognozowane wyniki finansowe spółki, strategia działalności, pozycja rynkowa, ogólne perspektywy rozwoju, jakość kadry zarządzającej. Subfundusz dąży do zapewnienia dywersyfikacji branżowej i geograficznej portfela inwestycyjnego.

Część portfela lokowana w aktywa inne niż akcje będzie przede wszystkim inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Podstawowym kryterium uwzględnianym w decyzjach inwestycyjnych w odniesieniu do tych rodzajów lokat jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej płynności subfunduszu.

 

 

Ryzyko inwestycyjne

 

 

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność.

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

70% mWIG40, 20% sWIG80, 10% WIBID 3M 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty