PZU FIO Parasolowy

Dla kogo?

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:

 • chcą inwestować swoje pieniądze w różnych segmentach rynku kapitałowego;
 • oczekują możliwości elastycznego reagowania na sytuację rynkową w postaci łatwego przenoszenia środków między subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych*
 • chcą w łatwy sposób zbudować portfel inwestycyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb

*) zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi funduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.
 

Charakterystyka funduszu

Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy o odmiennej polityce inwestycyjnej np. subfundusz akcji, obligacji, zrównoważony. Taka konstrukcja pozwala dokonać wyboru między subfunduszami o różnym stopniu ryzyka i zróżnicowanym horyzoncie inwestycyjnym, pomiędzy którymi można przenosić środki, dostosowując swoją strategię zarówno do warunków rynkowych jak i zmieniających się w czasie własnych potrzeb i tolerancji ryzyka inwestycyjnego. Zmiany subfunduszy  następują bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych. Podatek ten jest płacony dopiero na końcu trwania inwestycji tj. w momencie wycofania środków z funduszu parasolowego.

Skład funduszu

Na PZU FIO Parasolowy składa się dwanaście subfunduszy:

 1. PZU Gotówkowy
 2. PZU SEJF+
 3. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
 4. PZU Dłużny Aktywny
 5. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
 6. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
 7. PZU Zrównoważony
 8. PZU Energia Medycyna Ekologia
 9. PZU Telekomunikacja Media Technologia
 10. PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
 11. PZU Akcji KRAKOWIAK
 12. PZU Aktywny Akcji Globalnych

 

PZU Gotówkowy inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych krótkoterminowym lokowaniem środków i oczekujących zysków na poziomie zbliżonym do lokaty bankowej.
 
PZU SEJF+ inwestuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a jednocześnie są zainteresowani krótkoterminowym lokowaniem środków. 
 
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu.
PZU Dłużny Aktywny inwestuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane m.in. przez: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze akcyjne. 
 
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych inwestuje aktywa w obligacje polskich i zagranicznych firm, ale dopuszcza też możliwość nabycia obligacji skarbowych oraz instrumentów rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących nieco wyższy poziom ryzyka, chcących osiągnąć stopę wzrotu wyższą od tej generowanej przez fundusze obligacji skarbowych i nie akceptujących zbut dużej zmianności funudszy akcyjnych.
 
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i w akcje. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).

PZU Zrównoważony 
inwestuje aktywa w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.
 
PZU Energia Medycyna Ekologia 
inwestuje aktywa w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, wynikające z dużego zaangażowania subfunduszu w akcje.
 
PZU Telekomunikacja Media Technologia inwestuje aktywa w akcje spółek, których działalność związana jest z telekomunikacją, mediami lub technologią i w dłużne papiery wartościowe. Przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne w dłuższym okresie i chcących lokować swoje pieniądze na największych światowych rynkach akcji.
 
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje aktywa w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach oraz bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych przede wszystkim na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wyższego wzrostu wartości swojej inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat) i akceptujących bardzo wysokie ryzyko w krótkim terminie.
 
PZU Akcji KRAKOWIAK inwestuje aktywa w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne w krótkim terminie.

PZU Aktywny Akcji Globalnych
inwestuje przede wszystkim w oparciu o akcje kupowane na najpłynniejszych rynkach światowych, tj. amerykańskim i europejskim. Polityka inwestycyjna funduszu umożliwia lokowanie środków również na innych rynkach (np.: japońskim, a także polskim czy na niektórych rynkach wschodzących), pod warunkiem zidentyfikowania okazji inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu oraz odpowiedniej kapitalizacji rynkowej, zapewniającej wysoką płynność.
 

 

 

Zalety PZU FIO Parasolowy:

 • wygoda inwestowania
 • optymalizacja obciążeń podatkowych – podatek jest płacony dopiero po zakończeniu inwestycji w PZU FIO Parasolowy
 • możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami bez konieczności każdorazowego płacenia podatku od zysków kapitałowych, bez względu na ilość dokonywanych zmian
 • bogata oferta subfunduszy – 12 subfunduszy o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej dająca możliwość elastycznego reagowania na sytuację rynkową

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty