Dla kogo?

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które:

  • poszukują efektywnego sposobu inwestowania oszczędności i oczekują wyższego zysku od osiąganego np. z lokat bankowych bądź papierów dłużnych
  • nie decydują się na fundusze/subfundusze inwestujące wyłącznie w akcje z uwagi na wyższe ryzyko inwestycji
  • ze względu na umiarkowany temperament inwestycyjny chcą mieć część środków ulokowanych w papierach dłużnych, a część w akcjach
  • myślą o długoterminowym oszczędzaniu, np. na przyszłą emeryturę

 

Cel inwestycyjny

Subfundusz dąży do maksymalizacji dochodów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym.

Polityka inwestycyjna

Zgodnie z polityką inwestycyjną aktywa subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (minimum 60%) oraz w akcje (maksimum 40%).

Zarządzający dokonuje doboru papierów wartościowych do portfela lokat Subfunduszu w oparciu o analizę fundamentalną, poszukując papierów wartościowych o jak najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Dłużne papiery wartościowe dobierane są między innymi w oparciu o analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji. Stopień zaangażowania w akcje uzależniony jest od oceny rynku przez zarządzającego, który podejmując wszystkie decyzje inwestycyjne bierze pod uwagę bieżącą i przewidywaną sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie.

 

 

Ryzyko inwestycyjne

 

 

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje część aktywów w akcje.

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

30% WIG + 70% TBSP (Treasury Bond Spot Poland)

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty