PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Combo

Dla kogo?

Fundusz został utworzony dla wąskiego grona inwestorów. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nie są zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Certyfikaty inwestycyjne nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych, niezależnie od bieżącej koniunktury. Fundusz będzie realizować cel inwestycyjny wykorzystując politykę absolutnej stopy zwrotu.  

Polityka inwestycyjna

Fundusz dokonuje lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty, instrumenty pochodne (kontrakty terminowe typu futures, forward, opcje, SWAP), w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne - pod warunkiem, że są zbywalne. Maksymalny udział w jednej inwestycji wynosi 20%.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: