PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny

Dla kogo?

Fundusz został utworzony dla podmiotów z grupy kapitałowej PZU SA.

Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nie były zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Certyfikaty inwestycyjne nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny stosuje strategię aktywnej alokacji, co oznacza, że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat jest zmienny.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty