PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 3 (w likwidacji)

Dla kogo?

Fundusz został utworzony dla podmiotów z grupy kapitałowej PZU SA. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nie były zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Certyfikaty inwestycyjne nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości poszczególnych lokat oraz osiąganie dochodów z lokat funduszu tak, aby uzyskać stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału na poziomie znacznie przewyższającym poziom inflacji.

Polityka inwestycyjna

Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe lub udziały spółek niepublicznych, których podstawowym składnikiem majątku są prawa własności i udziały we współwłasności nieruchomości oraz które realizują nakłady inwestycyjne na projekty budowlane związane z tymi nieruchomościami.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane produkty