PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

Dla kogo?

Subfundusz został utworzony z myślą o osobach, które:

  • są zainteresowane dywersyfikacją oszczędności poprzez lokowanie ich przede wszystkim w korporacyjne instrumenty dłużne

  • są w stanie zaakceptować umiarkowaną zmienność wartości swojej inwestycji i wyższe ryzyko kredytowe niż w przypadku obligacji skarbowych

  • wolą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze/subfundusze akcyjne

Subfundusz, z uwagi na wielkość zaangażowanych aktywów, znacznie taniej niż klient indywidualny nabywa wszelkie instrumenty finansowe. 

Cel inwestycyjny

Podstawowym celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu lokat.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej i z siedzibą za granicą. Lokaty te stanowią co najmniej 50% wartości aktywów netto subfunduszu.
Co najmniej 75% wartości aktywów netto subfunduszu lokowane jest w instrumenty dłużne zarówno emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski jak też rządy innych państw, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.

 

Ryzyko inwestycyjne

 

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

 

Benchmark

 Brak

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej: