PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

Dla kogo?

Subfundusz został utworzony z myślą o osobach, które:

  • są zainteresowane dywersyfikacją oszczędności poprzez lokowanie ich przede wszystkim w korporacyjne instrumenty dłużne

  • są w stanie zaakceptować umiarkowaną zmienność wartości swojej inwestycji i wyższe ryzyko kredytowe niż w przypadku obligacji skarbowych

  • wolą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze/subfundusze akcyjne

Subfundusz, z uwagi na wielkość zaangażowanych aktywów, znacznie taniej niż klient indywidualny nabywa wszelkie instrumenty finansowe. 

Cel inwestycyjny

Podstawowym celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu lokat.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej i z siedzibą za granicą. Lokaty te stanowią co najmniej 50% wartości aktywów netto subfunduszu.
Co najmniej 75% wartości aktywów netto subfunduszu lokowane jest w instrumenty dłużne zarówno emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski jak też rządy innych państw, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.

 

Ryzyko inwestycyjne

 

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

 

Benchmark

WIBID 1M powiększona o 50 punktów bazowych

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej: