Dla kogo?

Subfundusz został utworzony z myślą o:

  • inwestorach poszukujących alternatywy w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych, zainteresowanych bezpieczną krótkoterminową lokatą nadwyżek finansowych, z jednoczesnym stałym dostępem do zgromadzonych środków
  • firmach i instytucjach zainteresowanych bezpiecznym krótkoterminowym lokowaniem nadwyżek środków płynnych firmy z jednoczesnym nieograniczonym dostępem do zgromadzonych środków

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym subfunduszu  jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych na rynku pieniężnym oraz lokat w dłużne papiery wartościowe, zgodnie z zasadami minimalizacji ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje nie mniej niż 75% aktywów w dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich zakupu nie dłuższym niż rok, oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Głównym emitentem instrumentów rynku pieniężnego i dłużnych papierów wartościowych jest Skarb Państwa. W mniejszym zakresie Subfundusz lokuje aktywa w instrumenty finansowe innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Zarządzający, dokonując doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu, bierze pod uwagę m.in. bieżące i prognozowane rentowności dłużnych papierów wartościowych, zmienność cen, oraz obecny i prognozowany poziom stóp procentowych i inflacji.

 

 

Ryzyko inwestycyjne

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

WIBID 1M

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty