PZU PZU

Czy w razie mojej śmierci żona może przejąć środki z mojego konta IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, służy do długofalowego oszczędzania kapitału na emeryturę. Jego niezaprzeczalną zaletą jest możliwość dziedziczenia zgromadzonych na rachunku środków. Jak ta kwestia wygląda w praktyce?

IKZE to sposób na zapewnienie sobie finansowego bezpieczeństwa na jesień życia. Zakładając taki rachunek można uniezależnić wysokość swojej emerytury od tej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Biorąc pod uwagę niepewną sytuację ZUS, niekorzystne zmiany demograficzne, samodzielne zgromadzenie solidnego kapitału powinno mieć bardzo wysoki priorytet.

Jak działa IKZE?

Konto IKZE można założyć podpisując umowę z:

  • funduszem inwestycyjnym;
  • podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego;
  • zakładem ubezpieczeń – w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
  • bankiem - w formie rachunku oszczędnościowego;
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Maksymalny roczny limit wpłat na IKZE wynosi 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli 5 115,60 zł w 2017 roku.

Korzyści podatkowe wynikające z IKZE

Lokując środki finansowe na IKZE oszczędzający uniknie konieczności zapłaty podatku od wypracowanych zysków kapitałowych zwanego potocznie podatkiem Belki. Trzeba przyznać, że jest to ogromnym walorem takiego sposobu pomnażania kapitału.

Aby zachować najważniejsze korzyści podatkowe wynikające z prowadzenia IKZE, należy sięgnąć po zgromadzone środki po ukończeniu 65. roku życia (oraz spełnić przy tym warunek dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych).
Wcześniejsza wypłata zgromadzonego kapitału wiąże się z koniecznością uwzględnienia jego kwoty w rocznym zeznaniu podatkowym, a to oznacza konieczność uiszczenia podatku dochodowego w wysokości 18, 19 a nawet 32 proc. (w zależności od tego, której skali podatkowej podlega oszczędzający).
Kapitał wypłacony po 65. urodzinach będzie opodatkowany jedynie zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc.

Co się jednak stanie z pieniędzmi, jeśli podczas trwania umowy oszczędzający umrze? Czy środki z rachunku IKZE przepadną? Na szczęście nie.

Dziedziczenie środków z IKZE

W umowie o prowadzenie IKZE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób uposażonych, którym w przypadku jego śmierci zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE. Dyspozycja ta może zostać zmieniona w każdym momencie trwania umowy.
Jeśli posiadacz rachunku IKZE nie określił procentowego udziału osób uposażonych w zgromadzonych środkach, ich udziały będą potraktowane jako równe.
Środki są wolne od podatku od spadków i darowizn, podlegają tylko 10- procentowemu zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu.

Co się stanie, jeśli posiadacz IKZE nie wskazał osób uposażonych?

W takim przypadku środki zgromadzone na IKZE staną się przedmiotem spadku. Spadkobierca ubiegający się o wypłatę środków powinien złożyć komplet niezbędnych w tym celu dokumentów czyli pisemny wniosek, poświadczoną kopię dokumentu tożsamości oraz prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po oszczędzającym. Możliwe jest również przedłożenie zamiast postanowienia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Natomiast sposób podziału środków powinien wynikać z postanowienia sądu o dziale spadku lub zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE.